Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดทำสนามกอล์ฟกลางแจ้ง
หน่วยงาน :งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
โครงการ :โครงการจัดทำสนามกอล์ฟกลางแจ้ง

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม และประเทศไทยมีนักกีฬากอล์ฟระดับโลกหลายคน ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนหันมาฝึกเล่นกีฬากอล์ฟกันมากขึ้น ศูนย์กีฬาและนันทนาการฝ่ายกิจกรรม ได้ทำการเปิดสอนกีฬากอล์ฟทั้งในและนอกเวลาเรียน ซึ่งมีนักเรียนสนใจเรียนจำนวนมาก แต่ด้วยจำนวนห้องเรียนเพียง 2 ห้อง ทำให้สามารถรองรับผู้เรียนได้เพียงจำนวน 100 – 150 คนต่อสัปดาห์ ซึ่งทำให้นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังสนใจไม่สามารถเรียนได้ โดยยังขาดสนามฝึกซ้อมการตีแบบชิพระเบิดทราย ดังนั้นศูนย์กีฬาฯ จึงได้นำเสนอโครงการ “สนามกอล์ฟกลางแจ้ง” ขึ้นเพื่อให้มีสถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ถึง 300 คนต่อสัปดาห์ และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการชิพหลุมทราย และผู้ปกครองที่สนใจได้มีโอกาส พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ (1.6)
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
    3. เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)
    4. เพื่อให้ศูนย์กีฬา ฯ มีสถานที่เรียนกอล์ฟที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1 ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. 2 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการในพัฒนาสถานศึกษา
   3. 3 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   4. 4 ศูนย์กีฬา ฯ มีสถานที่เรียนกอล์ฟที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
เชิงปริมาณ
   1. 1 นักเรียนจำนวน 300 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. ศูนย์กีฬา ฯมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
   3. ศูนย์กีฬา ฯมีการดำเนินงานให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   4. ร้อยละ 95 ของจำนวนสมาชิกมีความพึงพอใจสนามกีฬากอล์ฟกลางแจ้ง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
         
    - ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
    - พัฒนาระบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
         
    - ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
    - เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
    - พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
         
    - โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
    - ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
         
ปฏิทินโครงการ (3)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P ขั้นวางแผน - แต่งตั้งคณะกรรมการ  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D ขั้นดำเนินการ - ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน
01 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C ขั้นประเมิน - ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 198 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าเรียนในสนามกอล์ฟ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ