Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารโกลเด้น/ราฟาแอล สระน้ำ BigA
หน่วยงาน :งานสาธารณูปโภค
โครงการ :ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารโกลเด้น/ราฟาแอล สระน้ำ BigA

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อดูแลความปลอดภัย หรือเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดอับของอาคารโกลเด้นจูบิลี่ อาคารราฟาแอล อาคารเทิดเทพรัตน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้า Big A

วัตถุประสงค์ :
    1. 1.เพื่อเฝ้าระวังและดูเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
    2. 2.เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารโกลเด้นจูบิลี่ อาคารราฟาแอล อาคารเทิดเทพรัตน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้า BigAสามารถดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งบันทึกภาพเป็นหลักฐาน
เชิงปริมาณ
   1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารโกลเด้นจูบิลี่ อาคารราฟาแอล อาคารเทิดเทพรัตน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้า BigA

KPI :
   1. 100 ติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารโกลเด้นจูบิลี่ อาคารราฟาแอล อาคารเทิดเทพรัตน์ ศูนย์จำหน่าย สินค้า BigA สามารถดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งบันทึกภาพเป็นหลักฐาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
         
    - ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
         
    - พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
         
    - ผู้เรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพได้เต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
    - มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
    - ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อม ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      มาตรฐาน สพฐ.
         
    - มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
    - ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    - ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
    - ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
         
    - เป้าหมายหลักที่ 5 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
    - เป้าหมายรอง 5.1 ระหว่างโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ
    - เป้าหมายรอง 5.2 บุคลากร
    - เป้าหมายรอง 5.3 ผู้ปกครอง
    - เป้าหมายรอง 5.4 ศิษย์เก่า
    - เป้าหมายรอง 5.5 ชุมชน
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
         
ปฏิทินโครงการ (4)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2561 16 พ.ค. 2561   P ขั้นวางแผน  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 461 วัน
16 พ.ค. 2561 20 พ.ค. 2561   D ขั้นดำเนินการ  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 457 วัน
30 มิ.ย. 2561 15 ก.ค. 2561   C ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 401 วัน
30 มิ.ย. 2561 20 ก.ค. 2561   A ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 396 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. เอกสารประกอบการเสนอราคา 2. รูปภาพประกอบ 3. สรุปผลการดำเนินโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ