Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หลักการและเหตุผล :
    นิสัยรักการอ่านไม่อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จำเป็นต้องสร้างขึ้นมา การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอายุน้อย โดยการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และความพร้อมในการอ่านให้แก่เด็กด้วยการส่งเสริมให้ร่างกายและสติปัญญาพัฒนาไปตามลำดับ พร้อมกับจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสนใจในการอ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กสนใจการอ่านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการอ่าน พัฒนาการอ่าน นำประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และช่วยสร้างวัฒนธรรรมการอ่านให้กับนักเรียน
    2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
    3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆในห้องสมุด
    4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบสิ่งต่างๆในแง่มุมที่หลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้อง นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 2,257 คน
   2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 1,697

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษอังกฤษ 30 *** ***
2    เข็มหมุดไม่มีหัว 10 *** ***
3    เข็มหมุดหัวแบน 5 *** ***
4    กระดาษสาชนิดบาง 10 *** ***
5    กระดาษสาชนิดหนา 6 *** ***
6    ดอกไม้ประดิษฐ์ 7 *** ***
7    ลวดหนีบกระดาษ 10 *** ***
8    ภาพโปสเตอร์วันสำคัญ 10 *** ***
9    น้ำตาลทรายก้อน 4 *** ***
10    ลูกโป่ง 2 *** ***
11    กาวลาเท็กซ์ 2 *** ***
12    ยางลบแท่ง 20 *** ***
13    ดินสอไม้มีกลิ่น 2 *** ***
14    กระเป๋าพลาสติก 25 *** ***
15    ผ้าสำลีทำตัวหุ่น 2 *** ***
16    ผ้าสักหลาด 2 *** ***
17    ตุ๊กตาสัตว์ 2 *** ***
18    ไม้ไอศกรีม 6 *** ***
19    ลูกปัด 6 *** ***
20    ลวดกำมะหยี่ 35 *** ***
21    ค่าส่งเอกสาร พัสดุไปรษณีย์ 0 *** ***
22    ไม้บรรทัด 20 *** ***
23    สีไม้กล่องใหญ่ 6 *** ***
24    ดินสอ 60 *** ***
25    กล่องดินสอ 6 *** ***
26    ปากกาเจลสีน้ำเงิน 5 *** ***
27    กล่องดินสอ 5 *** ***
28    สีไม้กล่องเล็ก 8 *** ***
29    ค่าวุฒิบัตร 50 *** ***
30    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 4 *** ***
31    ค่าแฟ้มพลาสติก 50 *** ***
32    ค่าเอกสาร 0 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์จัดฐานการเรียนรู้ 0 *** ***
34    ปากกาคละสี 8 *** ***
35    ปากกาเน้นข้อความแท่งใหญ่ 5 *** ***
36    สีไม้ 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบสอบถาม 2. สังเกตุนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 6,880 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 6,880 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ