Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หลักการและเหตุผล :
    นิสัยรักการอ่านไม่อาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จำเป็นต้องสร้างขึ้นมา การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอายุน้อย โดยการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และความพร้อมในการอ่านให้แก่เด็กด้วยการส่งเสริมให้ร่างกายและสติปัญญาพัฒนาไปตามลำดับ พร้อมกับจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสนใจในการอ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กสนใจการอ่านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการอ่าน พัฒนาการอ่าน นำประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และช่วยสร้างวัฒนธรรรมการอ่านให้กับนักเรียน
    2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
    3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่างๆในห้องสมุด
    4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบสิ่งต่างๆในแง่มุมที่หลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่านหนังสือได้ถูกต้อง นำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 2,257 คน
   2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 1,697

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษอังกฤษ 30 *** ***
2    เข็มหมุดไม่มีหัว 10 *** ***
3    เข็มหมุดหัวแบน 5 *** ***
4    กระดาษสาชนิดบาง 10 *** ***
5    กระดาษสาชนิดหนา 6 *** ***
6    ดอกไม้ประดิษฐ์ 7 *** ***
7    ลวดหนีบกระดาษ 10 *** ***
8    ภาพโปสเตอร์วันสำคัญ 10 *** ***
9    น้ำตาลทรายก้อน 4 *** ***
10    ลูกโป่ง 2 *** ***
11    กาวลาเท็กซ์ 2 *** ***
12    ยางลบแท่ง 20 *** ***
13    ดินสอไม้มีกลิ่น 2 *** ***
14    กระเป๋าพลาสติก 25 *** ***
15    ผ้าสำลีทำตัวหุ่น 2 *** ***
16    ผ้าสักหลาด 2 *** ***
17    ตุ๊กตาสัตว์ 2 *** ***
18    ไม้ไอศกรีม 6 *** ***
19    ลูกปัด 6 *** ***
20    ลวดกำมะหยี่ 35 *** ***
21    ค่าส่งเอกสาร พัสดุไปรษณีย์ 0 *** ***
22    ไม้บรรทัด 20 *** ***
23    สีไม้กล่องใหญ่ 6 *** ***
24    ดินสอ 60 *** ***
25    กล่องดินสอ 6 *** ***
26    ปากกาเจลสีน้ำเงิน 5 *** ***
27    กล่องดินสอ 5 *** ***
28    สีไม้กล่องเล็ก 8 *** ***
29    ค่าวุฒิบัตร 50 *** ***
30    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 4 *** ***
31    ค่าแฟ้มพลาสติก 50 *** ***
32    ค่าเอกสาร 0 *** ***
33    ค่าอุปกรณ์จัดฐานการเรียนรู้ 0 *** ***
34    ปากกาคละสี 8 *** ***
35    ปากกาเน้นข้อความแท่งใหญ่ 5 *** ***
36    สีไม้ 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบสอบถาม 2. สังเกตุนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 6,880 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 6,880 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ