Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันสุนทรภู่
หน่วยงาน :กลุ่มภาษาไทย
โครงการ :โครงการวันสุนทรภู่

หลักการและเหตุผล :
              สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก ท่านมีผลงานที่ดีเด่น ทรงคุณค่า และเป็นกวีที่มีชื่อเสียงของไทย ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระภาษาไทยจึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่
    2. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
    3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักคุณค่าของวรรณคดีและภาษาไทย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 นำเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติโครงการวันสุนทรภู่ 26 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่ 29 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานโครงการวันสุนทรภู่ 29 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร 1 *** ***
2    ค่าจัดบอร์ดวิชาการ 1 *** ***
3    ค่าของรางวัล 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กาลัญญู    สูงใหญ่ (ออกเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กาลัญญู    สูงใหญ่ (ออกเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ