Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันสุนทรภู่
หน่วยงาน :กลุ่มภาษาไทย
โครงการ :โครงการวันสุนทรภู่

หลักการและเหตุผล :
              สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก ท่านมีผลงานที่ดีเด่น ทรงคุณค่า และเป็นกวีที่มีชื่อเสียงของไทย ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระภาษาไทยจึงเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่
    2. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
    3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกทางภาษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักคุณค่าของวรรณคดีและภาษาไทย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 นำเสนอโครงการเพื่อการอนุมัติโครงการวันสุนทรภู่ 26 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสุนทรภู่ 29 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงานโครงการวันสุนทรภู่ 29 พ.ค. 2551  1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเกียรติบัตร 1 *** ***
2    ค่าจัดบอร์ดวิชาการ 1 *** ***
3    ค่าของรางวัล 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  กาลัญญู    สูงใหญ่ (ออกเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  กาลัญญู    สูงใหญ่ (ออกเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2554)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ