Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

จัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ
หน่วยงาน :งานศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ :จัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล :
            ปัจจุบันเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมานโยบายของทางโรงเรียนก็ได้มีการมุ่งเน้นให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งมีอยู่มากมายหลายหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แต่กลับไม่ได้รับการเผยแพร่อันเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ
        จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถ้ามีการจัดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้สำหรับการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและทำการเผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็จะเป็นการให้นักเรียน ผู้ปกครองและครู รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อันเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยอุปกรณ์บันทึกภาพจะเป็นการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลซึ่งจะมีประจำในฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละ 2 เครื่อง โดยมีการจัดระบบยืม-คืนผ่านทางฝ่ายที่หน่วยงานนั้นสังกัด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีอุปกรณ์ในการบันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียน
    2. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ
    4. เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีอุปกรณ์บันทึกภาพจำนวน 10 เครื่องกระจายไปตามฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ 02 มิ.ย. 2551  1. ประธานโครงการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กล้องดิจิตอลพร้อมสื่อบันทึก 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
        ประเมินตามลักษณะการใช้งานและปริมาณงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ