Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

จัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ
หน่วยงาน :งานศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ :จัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล :
            ปัจจุบันเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก และตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมานโยบายของทางโรงเรียนก็ได้มีการมุ่งเน้นให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งมีอยู่มากมายหลายหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แต่กลับไม่ได้รับการเผยแพร่อันเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ
        จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถ้ามีการจัดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้สำหรับการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและทำการเผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็จะเป็นการให้นักเรียน ผู้ปกครองและครู รวมถึงบุคคลภายนอกได้ทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อันเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยอุปกรณ์บันทึกภาพจะเป็นการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลซึ่งจะมีประจำในฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละ 2 เครื่อง โดยมีการจัดระบบยืม-คืนผ่านทางฝ่ายที่หน่วยงานนั้นสังกัด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีอุปกรณ์ในการบันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียน
    2. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ
    4. เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีอุปกรณ์บันทึกภาพจำนวน 10 เครื่องกระจายไปตามฝ่ายบริหารทั้ง 5 ฝ่าย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลประจำฝ่ายต่าง ๆ 02 มิ.ย. 2551  1. ประธานโครงการ

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กล้องดิจิตอลพร้อมสื่อบันทึก 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
        ประเมินตามลักษณะการใช้งานและปริมาณงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 100,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ