Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
หน่วยงาน :งานระดับชั้น
โครงการ :โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน ดังนั้นทางคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
    2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์
    3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
   2. แนวทางในการศึกษาต่อและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 342 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปกวุฒิบัตร + วุฒิบัตร 342 *** ***
2    ค่าอาหารเลี้ยงพระ + ดอกไม้ธูปเทียน 1 *** ***
3    ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
4    เงินถวายพระและค่าบำรุงวัด 1 *** ***
5    ค่าวิทยากรและของที่ระลึก 1 *** ***
6    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
7     ค่าซุ้มดอกไม้แสดงความยินดี 1 *** ***
8    ค่าพวงมาลัย และดอกไม้ไหว้แม่พระ 1 *** ***
9    ค่าของที่ระลึกมอบให้โรงเรียน 1 *** ***
10    ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม (กลางวัน+กลางคืน) 1 *** ***
11    ค่าอัดภาพ+CD 1 *** ***
12    ค่าของที่ระลึกแจกให้นักเรียนทุกคน 1 *** ***
13    ค่าของที่ระลึกแจกให้นักเรียนทุกคน 40 *** ***
14    ค่าล่วงเวลาของคนงาน 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 342 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกต และแบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 273,600 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 273,600 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ