Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
หน่วยงาน :งานระดับชั้น
โครงการ :โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

หลักการและเหตุผล :
    ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน ดังนั้นทางคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
    2. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในสถาบันการศึกษา และคณาจารย์
    3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
   2. แนวทางในการศึกษาต่อและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 342 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าปกวุฒิบัตร + วุฒิบัตร 342 *** ***
2    ค่าอาหารเลี้ยงพระ + ดอกไม้ธูปเทียน 1 *** ***
3    ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 *** ***
4    เงินถวายพระและค่าบำรุงวัด 1 *** ***
5    ค่าวิทยากรและของที่ระลึก 1 *** ***
6    ค่าตกแต่งเวที 1 *** ***
7     ค่าซุ้มดอกไม้แสดงความยินดี 1 *** ***
8    ค่าพวงมาลัย และดอกไม้ไหว้แม่พระ 1 *** ***
9    ค่าของที่ระลึกมอบให้โรงเรียน 1 *** ***
10    ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม (กลางวัน+กลางคืน) 1 *** ***
11    ค่าอัดภาพ+CD 1 *** ***
12    ค่าของที่ระลึกแจกให้นักเรียนทุกคน 1 *** ***
13    ค่าของที่ระลึกแจกให้นักเรียนทุกคน 40 *** ***
14    ค่าล่วงเวลาของคนงาน 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 342 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกต และแบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 273,600 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 273,600 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ไพจิตร    เจริญวัฒนาพงศ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ