Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน :กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล :
    จากกระแสพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ต้องการให้ คนไทยทุกคนดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน หันมาพลิกฟื้นส่งเสริมมรดกด้านความรู้ต่าง ๆ ของบรรพบุรุษในอดีต ขึ้นมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้นโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา จึงมีหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนให้นักเรียนมีความตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2558
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2558
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2558
         
      พันธกิจ ปี 2558
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
       มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 4)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 *** ***
2     ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต ( ü ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ