Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน :กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ :สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล :
    จากกระแสพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ต้องการให้ คนไทยทุกคนดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน หันมาพลิกฟื้นส่งเสริมมรดกด้านความรู้ต่าง ๆ ของบรรพบุรุษในอดีต ขึ้นมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้นโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา จึงมีหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนให้นักเรียนมีความตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
    3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
    - มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 8 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
    - ม.1 ตชว.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
    - ม.15 ตชว. 6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
    - ม.17 ตชว. 1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 *** ***
2     ค่าอาหารว่างวิทยากร 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
( ) สังเกต ( ü ) แบบสอบถาม ( ) สัมภาษณ์ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ