Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

ค่ายภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน :กลุ่มภาษาต่างประเทศ
โครงการ :ค่ายภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล :
    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในประเทศไทย แตกต่างจากการเรียนรายวิชาอื่นซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดทักษะและทัศนคติที่ดีของผู้เรียนกับภาษา จึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว และนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาภาษาต่างประเทศดังที่กล่าวมา ด้วยความสำคัญดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงได้เปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อสร้างทัศนคติในทางบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ โดยการดำเนินกิจกรรมบูรณาการระหว่างเนื้อหาของภาษาและสันทนาการ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงภายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :
    1. มุ่งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ของการใช้ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
    2. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องวิชาการและความรู้ทั่วไป
    3. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความสามารถในการฟัง พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 150 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ