Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน
หน่วยงาน :งานศูนย์คอมพิวเตอร์
โครงการ :โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักการและเหตุผล :
    ในการทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน และสำนักงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจัยความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน และผลจากการทำสำรวจจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2551 ปรากฏว่าจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าหมดประกันแล้ว รวมทุกหน่วยงานมีทั้งสิ้น 312 เครื่อง โดยกำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเครื่องต่อปีเท่ากับ 1500 บาท และเครื่องแมคอินทอชที่ต้องมีการทำสัญญาดูแลเครื่องละ 14,000 บาทต่อปี จำนวน 25 เครื่อง
ในการทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน และสำนักงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจัยความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน และผลจากการทำสำรวจจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2551 ปรากฏว่าจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าหมดประกันแล้ว รวมทุกหน่วยงานมีทั้งสิ้น 312 เครื่อง โดยกำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายต่อเครื่องต่อปีเท่ากับ 1500 บาท และเครื่องแมคอินทอชที่ต้องมีการทำสัญญาดูแลเครื่องละ 14,000 บาทต่อปี จำนวน 25 เครื่อง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อซ่อมบำรุงเชิงฮาร์ดแวร์ สำหรับจัดจ้างซ่อมหรือสำหรับจัดซื้ออะไหล่มาดำเนินการซ่อม
    2. เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การทำงานของบุคลากรประจำสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำสำนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 สามารถใช้งานได้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์  ประธานกรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอะไหล่และค่าจัดจ้างกรณีส่งซ่อมภายนอก 312 *** ***
2    eMac 1.42GHz + iMac 1.83GHz 25 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 818,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 818,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ