Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

งานจ่ายค่าบำรุงกองลูกเสือแห่งชาติ (4-169)
หน่วยงาน :งานลูกเสือและเนตรนารี
โครงการ :งานจ่ายค่าบำรุงกองลูกเสือแห่งชาติ (4-169)

หลักการและเหตุผล :
    กองลูกเสือของโรงเรียน จัดตั้งได้ต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ จึงเป็นสมาชิกของสำนักงาน ฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ทางโรงเรียนต้องจ่ายค่าบำรุง ของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมสนุบสนุนกิจการลูกเสือให้คงอยู่ต่อไป
    2. เพื่อสืบทอดพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
    3. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
    - มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - เป้าหมายที่ 15 โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จ่ายค่าบำรุงผู้กำกับลูกเสือ 200 *** ***
2    ค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารีสำรอง 1,145 *** ***
3    ค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารีสามัญ 1,130 *** ***
4    ค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1,435 *** ***
5    ค่าส่งเอกสารต่างๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสำรวจจำนวนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 8,893 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 8,893 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  จงรักษ์    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ