โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์สำเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทำสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระทำทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น (ชูศรี สุวรรณโชติ. 2544 : 89 ) โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยูเดิมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในทองถิ่นและภายในประเทศ เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และการศึกษาเซนต์คาเบรียล

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและมีความสามารถ
   2. 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ
เชิงปริมาณ
   1. จำนวนครูผู้สอนทุกคน จำนวน 250 คน และเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2561
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2561
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 เสนออนุมัติโครงการ 01 พ.ค. 2551  อัสสัมชัญธนบุรี  มิส  อัจฉรา    จันหา
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 01 พ.ค. 2551  อัสสัมชัญธนบุรี  มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผน 01 พ.ค. 2551  ห้องประชุมไถง  มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
 ดำเนินการอบรมตามแผนงาน 01 พ.ค. 2551  อัสสัมชัญธนบุรี  มิส  อัจฉรา    จันหา
 สิ้นสุด เสนออนุมัติโครงการ 31 พ.ค. 2551  อัสสัมชัญธนบุรี        
 สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผน 31 พ.ค. 2551  ห้องประชุมไถง  มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
 สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 31 พ.ค. 2552  อัสสัมชัญธนบุรี  มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
 ประเมินผลโครงการ 01 มี.ค. 2553  ห้องประชุมไถง  มิส  อัจฉรา    จันหา
 สิ้นสุด ประเมินผลโครงการ 31 มี.ค. 2553  ห้องประชุมไถง  มิส  อัจฉรา    จันหา
 สิ้นสุด ดำเนินการอบรมตามแผนงาน 31 พ.ค. 2553  อัสสัมชัญธนบุรี        

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  ประธาน
 มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม  รองประธาน
 มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม  กรรมการ
 มาสเตอร์  พนม    จองเฉลิมชัย (ออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554)  กรรมการ
 มิส  จิราพร    คุณาบุตร  กรรมการ
 มิส  บุญสืบ    แสงทอง  กรรมการ
 มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)  กรรมการ
 มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์  กรรมการ
 มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ  กรรมการ
 มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ  กรรมการ
 มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)  กรรมการ
 มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม  กรรมการ
 มิส  พรพิมล    ปวงนิยม  กรรมการ
 มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี  กรรมการ
 มิส  พัชรีวรรณ    คุณชื่น (ออกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553)  กรรมการ
 มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์  กรรมการ
 มิส  สุชาดา    สนองอุทัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)  กรรมการ
 มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)  กรรมการ
 มิส  อัจฉรา    จันหา  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษ 80 แกรมและอุปกรณ์ในการทำหลักสูตร 60 110.00 6,600.00
2    การจัดทำรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระฯ จำนวน 60 เล่ม 60 70.00 4,200.00
3    ค่าหมึกพิมพ์ 2 1,250.00 2,500.00
4    ค่าจัดทำเอกสาร แบบสอบถามประเมินหลักสูตร 1,500 3.00 4,500.00
5    ค่า Thumb drive 10 220.00 2,200.00
6    พัฒนาหักสูตรสถานศึกษา และเชิญวิทยากรของกลุ่มสาระฯ 8 27,500.00 220,000.00
รวม240,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ใช้แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 240,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 240,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม