พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการแนะแนว
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการแนะแนว

หลักการและเหตุผล :
     งานแนะแนวเป็นงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์รู้จักและเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีจิตสำนึกของความเป็นผู้มีความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนและจัดการชีวิต การเรียน การงาน และอาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และการค้นคว้าศึกษา ต่อบุคลากร ครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก ดังนั้นจึงเล็งเห็นสมควรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของงานแนะแนว เพื่อการบริการแนะแนวที่ครอบคลุมมากขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การให้บริการแนะแนวข้อมูลทางการศึกษาที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 ขั้นวางแผน 01 พ.ค. 2555  ()  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 ขั้นวางแผน 01 พ.ค. 2555  รัตนบรรณาคาร(ประชุม1)  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 ขั้นดำเนินการ 01 พ.ค. 2555  รัตนบรรณาคาร(ประชุม1)  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล 01 พ.ค. 2555  รัตนบรรณาคาร(ประชุม1)  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา 01 พ.ค. 2555  รัตนบรรณาคาร(ประชุม1)  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี  ประธานกรรมการ
 มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)  กรรมการ
 มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา  กรรมการ
 มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ 1 5,000.00 5,000.00
รวม5,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 5,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 5,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)