ฉลองวันคล้ายวันเกิดคณะภราดา
หน่วยงาน :งานบุคคล
โครงการ :ฉลองวันคล้ายวันเกิดคณะภราดา

หลักการและเหตุผล :
     ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ให้มีการดูแลและให้กำลังใจบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง คณะภราดาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ นับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรทั้งโรงเรียน ดังนั้นโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านจึงเป็นโอกาสดีที่จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นกำลังใจ และแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจและสามัคคีในระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
    2. เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
    3. เพื่อให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความร่วมมือและสามัคคีกัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูและความสามัคคี
เชิงปริมาณ
   1. ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวน 5,000 คน

KPI :
   1. ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จำนวน 5,000 คน ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และมีความสามัคคี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 เม.ย. 2556  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำวีดีทัศน์ประวัติภราดา 1 5,000.00 5,000.00
2    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและค่าประกอบพิธีต่าง ๆ 4 5,000.00 20,000.00
3    ดอกไม้และกระเช้าสุขภาพ 4 2,000.00 8,000.00
4    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 400 350.00 140,000.00
5    ชุดการแสดง 4 2,000.00 8,000.00
6    ถวายบาทหลวงประกอบพิธี 4 1,000.00 4,000.00
7    อื่น ๆ 1 15,000.00 15,000.00
รวม200,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม/สังเกต

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 200,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 200,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)