แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (ในเครือฯ)
หน่วยงาน :งานบุคคล
โครงการ :แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน (ในเครือฯ)

หลักการและเหตุผล :
     ฝ่ายบริหารทั่วไปต้องการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับพนักงานของโรงเรียนในเครือ อันจะมาซึ่งการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานของฝ่ายบริหารทั่วไป จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พนักงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เชิงปริมาณ
   1. พนักงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

KPI :
   1. ความสำเร็จ ร้อยละ 95 ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 พ.ค. 2555  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)
  01 เม.ย. 2556  Aussumption College Thonburi  มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่ารถบัส 2 6,000.00 12,000.00
2    ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 128 300.00 38,400.00
3    ค่าน้ำดื่มในการฝึกซ้อม/แข่งขัน 1 5,000.00 5,000.00
4    เสื้อกีฬาในเครือ 128 150.00 19,200.00
5    อื่น ๆ 1 5,400.00 5,400.00
รวม80,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สังเกตและแบบประเมิน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 80,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 80,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555)