ค่าจัดการเรียนการสอนภาษาจีนม.ปลาย
หน่วยงาน :งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)
โครงการ :ค่าจัดการเรียนการสอนภาษาจีนม.ปลาย

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อการจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูสอนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. มีครูสอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.ปลาย

KPI :
   1. มีครูสอนภาษาจีนในระดับชั้น ม. ปลายที่มีคุณภาพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 ขออนุมัติโครงการ 14 พ.ค. 2555  Assumption College Thonburi        
 ดำเนินการ 31 พ.ค. 2555  Assumption College Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 สรุปผลการดำเนินงาน 30 เม.ย. 2556  Assumption College Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เงินเดือนครูสอนภาษาจีนจากบริษัท 1 1,200,000.00 1,200,000.00
รวม1,200,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,200,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,200,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    สมทรัพย์ตระกูล (ออกเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2557)