10-02 งานพัฒนาบุคลากร
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายกิจการพิเศษ
โครงการ :10-02 งานพัฒนาบุคลากร

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. .เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
    2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถมากขึ้น
เชิงปริมาณ
   1. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรปีละ 2 ครั้ง

KPI :
   1. บุคลากรร้อยละ 90 สามารถนำความรู้จากการอบรม มาปรับใช้ในการทำงานของตนเอง และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 ขั้นวางแผน 01 พ.ค. 2556  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเดินทาง 1 10,000.00 10,000.00
2    ค่าที่พัก 1 20,000.00 20,000.00
3    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 10,000.00 10,000.00
4    ค่าวิทยากร 1 7,000.00 7,000.00
5    ค่าอุปกรณ์ และเอกสาร 1 3,000.00 3,000.00
รวม50,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ชมัยภร    สุขสมผล