โครงการธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

หลักการและเหตุผล :
    ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาชน จึงเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออมและรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ปัจจุบันสังคมไทยเน้นการบริโภค ทำให้เยาวชนของชาติมีพฤติกรรมต่อการจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจทั้งตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ระดับประเทศได้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางการดำรงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมาตรฐานคุณภาพในด้านวินัย ความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัดอดออม การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ :
    1. 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
         
      ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
         
      กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
         
      พันธกิจ ปี 2557
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  00 543  Assumption college Thonburi        
  00 543  Assumption college Thonburi        
  00 543  Assumption college Thonburi        
  00 543  Assumption college Thonburi อาคารอัสสัมชัญชั้น1        

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์