โครงการธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
หน่วยงาน :กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ :โครงการธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

หลักการและเหตุผล :
    ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาชน จึงเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออมและรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ปัจจุบันสังคมไทยเน้นการบริโภค ทำให้เยาวชนของชาติมีพฤติกรรมต่อการจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจทั้งตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ระดับประเทศได้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางการดำรงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจึงได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีมาตรฐานคุณภาพในด้านวินัย ความซื่อสัตย์ รู้จักประหยัดอดออม การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์ :
    1. 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2560
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2560
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
  00 543  Assumption college Thonburi        
  00 543  Assumption college Thonburi        
  00 543  Assumption college Thonburi อาคารอัสสัมชัญชั้น1        

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์