งานจำหน่ายหนังสือ
หน่วยงาน :งานบริหารแผนการเงิน
โครงการ :งานจำหน่ายหนังสือ

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีเอกสารตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกวัย
    2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ
    3. เพื่อให้การศึกษาของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและ FSG

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   2. 2.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียนและท้องถิ่น
เชิงปริมาณ
   1. 1.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนมีัหนังสือ แบบเรียนที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ
   2. 2.นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ FSG

KPI :
   1. ร้อยละ 98 ของผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 นำเสนอขออนุมัติโครงการ 00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง/จัดซื้อ 00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 ดำเนินการสั่งซื้อจากตัวแทน(ศูนย์พัฒนาฯ) 00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 เปิดให้จอง/จำหน่าย 00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 สรุปประเมินผล 00 543  Assumption college Thonburi         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เปิดให้จองหนังสือ / จำหน่าย 1 5,000,000.00 5,000,000.00
รวม5,000,000

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าหนังสือ แบบเรียน 1 4,250,000.00 4,250,000.00
รวม4,250,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
การสังเกต

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 5,000,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 4,250,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 5,000,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 4,250,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ