งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนตร์ครู ผู้ปกครอง
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการ :งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนตร์ครู ผู้ปกครอง

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายใน โรงเรียนโดยการตรวจสอบรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก จากสติ๊ก เกอร์ติดรถที่ระบุได้ว่าเป็นรถของครู/ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. พนักงาน รปภ. สามารถตรวจเช็ครถที่เข้า-ออก ภายในโรงเรียนโดยตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ติดรถที่แยก รหัสครู นักเรียนและอื่นๆ ได้
เชิงปริมาณ
   1. ดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์สูญญากาศสำหรับติด รถยนต์ครู ผู้ปกครอง จำนวน 2,500 ใบ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 01 พ.ค. 2558  Assumption College Thonburi  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
 งานจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 01 พ.ค. 2558  Assumption College Thonburi  มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
 จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 01 พ.ค. 2558  Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
 จัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง 01 พ.ค. 2558  Assumption College Thonburi  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสติ๊กเกอร์ 2,000 30.00 60,000.00
2    สติกเกอร์กระดาษชนิดขาวด้าน A4 1,000 5.00 5,000.00
3    พลาสติกสูญญากาศ ติดกระจก 1,000 2.50 2,500.00
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์ (กาวแท่ง,ปากกาเคมีและวัสดุในการใช้งาน) 10 250.00 2,500.00
รวม70,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 2. แบบตรวจเช็คผลการดำเนินงาน 3. เอกสารประกอบการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 70,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 70,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์