โครงการจัดทำสนามกอล์ฟกลางแจ้ง
หน่วยงาน :งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
โครงการ :โครงการจัดทำสนามกอล์ฟกลางแจ้ง

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม และประเทศไทยมีนักกีฬากอล์ฟระดับโลกหลายคน ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนหันมาฝึกเล่นกีฬากอล์ฟกันมากขึ้น ศูนย์กีฬาและนันทนาการฝ่ายกิจกรรม ได้ทำการเปิดสอนกีฬากอล์ฟทั้งในและนอกเวลาเรียน ซึ่งมีนักเรียนสนใจเรียนจำนวนมาก แต่ด้วยจำนวนห้องเรียนเพียง 2 ห้อง ทำให้สามารถรองรับผู้เรียนได้เพียงจำนวน 100 – 150 คนต่อสัปดาห์ ซึ่งทำให้นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังสนใจไม่สามารถเรียนได้ โดยยังขาดสนามฝึกซ้อมการตีแบบชิพระเบิดทราย ดังนั้นศูนย์กีฬาฯ จึงได้นำเสนอโครงการ “สนามกอล์ฟกลางแจ้ง” ขึ้นเพื่อให้มีสถานที่เรียนเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน ถึง 300 คนต่อสัปดาห์ และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการชิพหลุมทราย และผู้ปกครองที่สนใจได้มีโอกาส พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ (1.6)
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
    3. เพื่อให้สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา (14.2)
    4. เพื่อให้ศูนย์กีฬา ฯ มีสถานที่เรียนกอล์ฟที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1 ผู้เรียนได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. 2 ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการในพัฒนาสถานศึกษา
   3. 3 สถานศึกษาจัดทำผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   4. 4 ศูนย์กีฬา ฯ มีสถานที่เรียนกอล์ฟที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
เชิงปริมาณ
   1. 1 นักเรียนจำนวน 300 คน

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
   2. ศูนย์กีฬา ฯมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
   3. ศูนย์กีฬา ฯมีการดำเนินงานให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
   4. ร้อยละ 95 ของจำนวนสมาชิกมีความพึงพอใจสนามกีฬากอล์ฟกลางแจ้ง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (พันธกิจ)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (ยุทธศาสตร์)
         
      แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2562 (เป้าหมาย)
         
      มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
         
      มาตรฐาน สพฐ.
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2562
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2562
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
  00 543  อาคาร ACT. Sport Arena(สนามกีฬาในร่ม)         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
 ขั้นวางแผน - แต่งตั้งคณะกรรมการ 01 พ.ค. 2561  อาคาร ACT. Sport Arena(สนามกีฬาในร่ม)  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
 ขั้นดำเนินการ - ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 01 พ.ค. 2561  Assumption College Thonburi  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
 ขั้นประเมิน - ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน 01 พ.ค. 2561  อาคาร ACT. Sport Arena(สนามกีฬาในร่ม)  มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าเรียนในสนามกอล์ฟ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ : มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ