:: รายวิชาที่บันทึกคะแนนนักเรียน

รายละเอียดของรายวิชา
ปีการศึกษา :   /
รหัสวิชา :  
ชื่อวิชา :  
เวลาเรียน :   คาบ
ชั้น/ห้อง :   /
ผู้บันทึก :        
ตารางการประเมินผล
ระดับ ช่วงคะแนน
a 80%-89%
A 80%-89%
d 20%-60%
d 20%-60%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
0%-%
%-%
%-%
%-%
%-%
สรุปผลการประเมิน
เกรด จำนวน
a 0
A 0
d 0
d 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม 0
* ผลการประเมินนี้ มีไว้เพื่อเปรียบเที่ยบเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงการออกเกรดให้นักเรียนได้ การออกเกรดต้องอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน อีกที    
 
เลขที่ เลขประจำตัว     ชื่อ-นามสกุล สอบครั้งที่ รวม คิดเป็น ประเมินผล
0100%
คะแนนเฉลี่ย   
คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%)  % 

          Excel File


 
10 ข้อมูลล่าสุดที่ถูกแก้ไข
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล นักเรียน สอบครั้งที่ รหัสผู้บันทึก ชื่อ-นามสกุล ผู้บันทึก เวลาบันทึกCopyright (c) 1999-2006 Saint Louis School, Chachoengsao, Thailand. All rights reserved. 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-535500 แฟกซ์. 038-535487