:: รายวิชาที่บันทึกคะแนนนักเรียน

รายละเอียดของรายวิชา
ปีการศึกษา :   /
รหัสวิชา :  
ชื่อวิชา :  
เวลาเรียน :   คาบ
ชั้น/ห้อง :   /
ผู้บันทึก :         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ตารางการประเมินผล
ระดับ ช่วงคะแนน
--
สรุปผลการประเมิน
เกรด จำนวน
--
รวม 0
* ผลการประเมินนี้ มีไว้เพื่อเปรียบเที่ยบเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงการออกเกรดให้นักเรียนได้ การออกเกรดต้องอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน อีกที    
เลขที่ เลขประจำตัว     ชื่อ-นามสกุล สอบครั้งที่ รวม คิดเป็น ประเมินผล
 
 0100%
 0  26311     เด็กหญิง  ศรุตา    บุญเหลือง   0 % -
 0  26312     เด็กชาย  ปณต    ชัยบัญชากิจ   0 % -
 0  26313     เด็กหญิง  ณัชชา    เตชะคงคา   0 % -
 0  26314     เด็กหญิง  ปาณิสรา    เกษมสวัสดิ์   0 % -
 0  26315     เด็กชาย  ภูมิธเนษฐ    พึ่งเกษม   0 % -
 0  26316     เด็กชาย  อนาวิล    คุณวิเศษพงษ์   0 % -
 0  26317     เด็กชาย  กิจภูมิ    มีสวัสดิ์   0 % -
 0  26319     เด็กหญิง  ฉันทิกา    ใจดี   0 % -
 0  26320     เด็กชาย  ศุภวิชญ์    ไทรวัฒนะศักดิ์   0 % -
 0  26321     เด็กชาย  หฤษฎ    ไทนวัฒนะศักดิ์   0 % -
 0  26322     เด็กหญิง  ชนม์ณภัทร    ธรรมบวร   0 % -
 0  26323     เด็กชาย  พีรศักดิ์    จักร์มงคลชัย   0 % -
 0  26324     เด็กหญิง  ชนกานต์    สฤษดิ์เวชวรกุล   0 % -
 0  26325     เด็กชาย  ปิยะเชษฐ์    สุนทรภาวรวงศ์   0 % -
 0  26326     เด็กชาย  ศุภอัฑฒ์    ปาริชัยยนต์   0 % -
 0  26328     เด็กชาย  สุศิษฏิ์    เติมวิริยะกุล   0 % -
 0  26331     เด็กชาย  ณรนวรรธน์    กฤตยาไชยวัฒน์   0 % -
 0  26332     เด็กชาย  ปาฏิหาริย์    ปิ่นนิล   0 % -
 0  26333     เด็กหญิง  วรดา    หลิน   0 % -
 0  26336     เด็กชาย  กฤตพัฒน์    พิทักษ์พรสิน   0 % -
 0  26338     เด็กชาย  ธีรวัชร    แพร่เจริญวัฒนา   0 % -
 0  26339     เด็กชาย  ธนณัฏฐ์    สุวรรณรักษ์   0 % -
 0  26340     เด็กชาย  ธีรภัทร์    ธนปิยานนท์   0 % -
 0  26341     เด็กชาย  โอมาร์ ชาลิสา    คัทไซนิ   0 % -
 0  26343     เด็กชาย  ณิชา    ศัพท์สุวรรณ์   0 % -
 0  26344     เด็กหญิง  พัชรลักขณ์    เตชะทวีวัฒน์   0 % -
 0  26348     เด็กชาย  ศุภกร    เขียวหวาน   0 % -
 0  26350     เด็กหญิง  ณัฐชยา    กิติทวีเกียรติ   0 % -
 0  26351     เด็กหญิง  ณิชชพัชร์    วิศรุติวงษ์   0 % -
 0  26353     เด็กชาย  ศุภกฤษณ์    โชคสาคร   0 % -
 0  26354     เด็กหญิง  กัญญพัชร    วัชระรุ่งพิบูลย์   0 % -
 0  26357     เด็กชาย  ชิติพัทธ์    ลิ่มปรัชญา   0 % -
 0  26359     เด็กหญิง  ณัฐรดา    รุจิชานันทกุล   0 % -
 0  26364     เด็กชาย  ภูมิพัฒน์    ชมภูมิ่ง   0 % -
 0  26366     เด็กชาย  ภวัจน์    ธนศรีวนิชชัย   0 % -
 0  26368     เด็กชาย  ฐิติวัชร์    จาง   0 % -
 0  26371     เด็กหญิง  กุลนิภาณัฏฐ์    พินธุรักษ์   0 % -
 0  26377     เด็กชาย  ชัยธัช    ดาราพงศ์สถาพร   0 % -
 0  26378     เด็กชาย  จิระวิน    ถิรทิตสกุล   0 % -
 0  26380     เด็กหญิง  พิณณ์ประภา    นาคสมทรง   0 % -
 0  26383     เด็กหญิง  ธัญพิชชา    ก่อเศรษฐการ   0 % -
 0  26384     เด็กหญิง  วรินทร    ทัศนไกรวุฒ   0 % -
 0  26385     เด็กชาย  ธนภัทร    อณิรักษ์กุล   0 % -
 0  26387     เด็กหญิง  นัชฐาณีรนุช    ปากรฐ์เกียรติ   0 % -
 0  26392     เด็กชาย  ชวภณ    นนทพันธุ์   0 % -
 0  26405     เด็กหญิง  พลอยไพลิน    พูลลาภ   0 % -
 0  26408     เด็กหญิง  ณัฏฐวลัญช์    แสนสุข   0 % -
 0  26464     เด็กหญิง  ปิ่นคธากาญจน์    ธีรเอกปกรณ์   0 % -
 0  26471     เด็กหญิง  ลานา เอราวัณ    สุมาลา   0 % -
 0  26504     เด็กหญิง  ธันย์ชนก    ปิ่นทอง   0 % -
 0  26545     เด็กชาย  นิธิศ    จงประสิทธิผล   0 % -
 0  26548     เด็กชาย  ณัฐภัทร    อุ่นเสมาธรรม   0 % -
 0  26573     เด็กชาย  วีรภัทร แอนดริว    วอง   0 % -
 0  26576     เด็กชาย  ศรีริน่า    อืม   0 % -
 0  26590     เด็กชาย  ธิปภูรี    อ่อนสง   0 % -
 0  26593     เด็กหญิง  ภีรนุช    โชติธาดา   0 % -
 0  26594     เด็กชาย  ธนวัฒน์    ซู   0 % -
 0  26679     เด็กหญิง  ณัจจนันท์    ประสพอารยา   0 % -
 0  26680     เด็กชาย  ปัณณฑัต    ประสพอารยา   0 % -
 0  26742     เด็กชาย  จิรวัฒน์    เกียรติชาติวงศ์   0 % -
คะแนนเฉลี่ย    
คิดเป็นเปอร์เซนต์ (%)   % 

          Excel File


 
10 ข้อมูลล่าสุดที่ถูกแก้ไข
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล นักเรียน สอบครั้งที่ รหัสผู้บันทึก ชื่อ-นามสกุล ผู้บันทึก เวลาบันทึกCopyright (c) 1999-2006 Saint Louis School, Chachoengsao, Thailand. All rights reserved. 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-535500 แฟกซ์. 038-535487