[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. 11.งานรับนักเรียนใหม่
2. 13.งานวัสดุสิ้นเปลือง
3. 14.งานรับรอง
4. 16.งานการกุศล
5. 17. งานสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ
6. งานทะเบียน
7. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8. งานจัดส่งเอกสารภายในและภายนอก
9. งานรวบรวม จัดทำ สารสนเทศประจำปี
10. งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน
11. งานจัดทำบัตรนักเรียน สมาคมฯ และบัตรอื่นๆ
12. งานจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน
13. งานจ่ายค่าภาษีโรงเรือน และนิติบุคคล
14. งานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คและโอนเงินออนไลน์
15. งานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก
16. 18. งานจำหน่ายหนังสือ
17. 19.งานจำหน่ายชุดนักเรียน และเครื่องแบบ
18. งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ SWIS (6-55)
19. บริหารศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
20. งานทะเบียน
21. ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
22. จัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน
23. งานธุรการ และสารสนเทศ English Program
24. งานพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (6-49)
25. งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (6-52)
26. งานประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต (6-53)
27. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (6-55)
28. งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (6-58)
29. งานค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย (6-59)
30. งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (6-61)
31. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) (6-62)