[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ