[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. ดูแลการจัดการเรียนการสอนเสริมให้เป้็นไปตามวัตถุประสงค์
2. งาน จัดซื้อวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมิเดีย