[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. 15. งานทุนการศึกษา
2. จัดทำคำสั่ง จดหมายออก หนังสือตอบรับ ปรับปรุง/แก้ไขสำนวน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอลงนาม และดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
5. งานธุรการ และสารสนเทศ English Program
6. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (6-55)
7. งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
8. บริหารสำนักงานอภิบาลโรงเรียน