[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. 11.งานรับนักเรียนใหม่
2. 13.งานวัสดุสิ้นเปลือง
3. 14.งานรับรอง
4. 16.งานการกุศล
5. 17. งานสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ
6. งานทะเบียน
7. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
8. งานจัดส่งเอกสารภายในและภายนอก
9. งานรวบรวม จัดทำ สารสนเทศประจำปี
10. งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โรงเรียน
11. งานจัดทำบัตรนักเรียน สมาคมฯ และบัตรอื่นๆ
12. งานจัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน
13. งานจ่ายค่าภาษีโรงเรือน และนิติบุคคล
14. งานจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คและโอนเงินออนไลน์
15. งานตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอก
16. 18. งานจำหน่ายหนังสือ
17. 19.งานจำหน่ายชุดนักเรียน และเครื่องแบบ
18. งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ SWIS (6-55)
19. งานทะเบียน
20. งานธุรการ และสารสนเทศ English Program
21. งานพัฒนาบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ (6-49)
22. งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (6-52)
23. งานประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต (6-53)
24. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (6-55)
25. งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (6-58)
26. งานค่าผู้ดูแลระบบเครือข่าย (6-59)
27. งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย (6-61)
28. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project) (6-62)