[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2555
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2. งานบริหารสำนักงาน
3. งาน จัดซื้อวัสดุ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมิเดีย
4. งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (6-58)
5. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (6-60)