[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2555
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. จัดทำคำสั่ง จดหมายออก หนังสือตอบรับ ปรับปรุง/แก้ไขสำนวน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอลงนาม และดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. งานธุรการ และสารสนเทศ English Program
3. ระดับชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังข้อสอบ (6-55)
5. งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
6. บริหารสำนักงานอภิบาลโรงเรียน