[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
ตัวบ่งชี้ 1.7 ได้รับการพัฒนาจินตนาการ อารมณ์และมิติในทางสร้างสรรค์ของชีวิต(FSG.)(MEC.P.13)
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน