[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (ยุทธศาสตร์)
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่
2. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
3. งานจัดซื้อและปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจร
4. ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
5. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
6. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา รหัส 9-301
7. งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
8. งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส
9. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
10. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สวันเสาร์
11. งานส่งเสริมสุขภาพสมาชิก
12. การเรียนการสอนดนตรี October Course
13. การเรียนการสอนดนตรี Summer Course
14. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา ในเวลา รหัส 9-302
15. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬานอกเวลา+วันเสาร์ รหัส 9-303
16. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา October Course รหัส 9-304
17. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course รหัส 9-305
18. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์ดนตรี
19. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ รหัส 9-306
20. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 9-307
21. ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปี รหัส 9-308
22. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
23. งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬาฯ 9-310
24. กิจกรรมจัดแข่งขันเทควันโด รหัส 9-321
25. ค่าจ้างครูอัตรจ้างรายปี
26. กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา รหัส 9-322
27. กิจกรรมจัดแข่งขันเทนนิส รหัส 9-323
28. กิจกรรมจัดแข่งขันฟุตซอล รหัส 9-324
29. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาปีนหน้าผา รหัส 9-331
30. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทนนิส รหัส 9-332
31. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด รหัส 9-333
32. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รหัส 9-334
33. กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา รหัส 9-335
34. งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
35. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
36. สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
37. ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา
38. พัฒนาการปฏิบัติงานระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
39. พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
40. งานบริหารงานสระว่ายน้ำ
41. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์ดนตรี
42. งานสอนว่ายน้ำ คอร์สหลังเลิกเรียน+วันเสาร์
43. จัดแสดงผลงานนักเรียน
44. ACT Music Exam
45. งานสอนว่ายน้ำ October Course
46. งานสอนว่ายน้ำ Summer Course
47. การจัดการเรียนการสอนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง
48. ห้องบันทึกเสียง และห้องซ้อมดนตรี
49. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานสระว่ายน้ำ
50. ซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
51. งานจัดซื้ออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ
52. งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
53. งานนักกีฬาสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
54. งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
55. งานค่ายเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำ
56. กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน
57. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
58. กิจกรรมมอบทุนลวสุต
59. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
60. กิจกรรมไหว้ครู
61. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
62. กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน
63. กิจกรรมโบว์ลิ่ง
64. กิจกรรมคริสต์มาส
65. กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน
66. 4-101 งานบริหารสำนักงาน
67. 4-102 งานซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี
68. 4-103 งานจัดซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจหาสารเสพติด
69. 4-106 งานจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง
70. 4-104 งานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
71. 4-107 งานประสานหน่วยงายภายนอก
72. 4-108 งานสัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง
73. 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
74. พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี ACT Music Gifted
75. ACT Music Festival 2018
76. แสดงคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2561
77. ACT Music Awards 2018
78. Music Camp ครั้งที่ 8
79. วงโยธวาทิต
80. วงออเคสตร้า
81. คณะนักร้องประสานเสียง
82. วงดนตรีสตริงคอมโบ
83. วงดนตรีไทย