[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 

แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2561 (เป้าหมาย)
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่ หัวข้อ ผลการประเมิน
1. รหัส 6-601 งานบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์
2. รหัส 6-602 งานพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรภายใน-ภายนอก
3. รหัส 6-603 และ 6-604 งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและสำนักงาน
4. รหัส 6-605 งานซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์เครือข่าย
5. รหัส 6-606 งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
6. รหัส 6-608 งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7. รหัส 6-610 ค่า Domain Name
8. รหัส 6-611 ค่า AS Number
9. รหัส 6-612 งานดูแลระบบเครือข่าย
10. รหัส 6-613 งานดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (Soft Project)
11. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
12. งานจัดซื้อและปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจร
13. งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
14. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
15. ค่าใช่จ่ายบริหารงานศูนย์ดนตรี
16. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
17. สัมมนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
18. ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา
19. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานศูนย์กีฬา รหัส 9-301
20. งานบริหารศูนย์ฟิตเนส
21. งานซ่อมบำรุงศูนย์ฟิตเนส
22. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สหลังเลิกเรียน
23. การเรียนการสอนดนตรีคอร์สวันเสาร์
24. งานส่งเสริมสุขภาพสมาชิก
25. การเรียนการสอนดนตรี October Course
26. การเรียนการสอนดนตรี Summer Course
27. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา ในเวลา รหัส 9-302
28. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬานอกเวลา+วันเสาร์ รหัส 9-303
29. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา October Course รหัส 9-304
30. กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา Summer Course รหัส 9-305
31. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์ดนตรี
32. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์ศูนย์กีฬาฯ รหัส 9-306
33. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รหัส 9-307
34. ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายปี รหัส 9-308
35. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์กีฬา รหัส 9-309
36. งานซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนศูนย์กีฬาฯ 9-310
37. กิจกรรมจัดแข่งขันเทควันโด รหัส 9-321
38. ค่าจ้างครูอัตรจ้างรายปี
39. กิจกรรมจัดแข่งขันปีนหน้าผา รหัส 9-322
40. กิจกรรมจัดแข่งขันเทนนิส รหัส 9-323
41. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาปีนหน้าผา รหัส 9-331
42. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทนนิส รหัส 9-332
43. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด รหัส 9-333
44. กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รหัส 9-334
45. กิจกรรมฝึกสมรรถภาพนักกีฬา รหัส 9-335
46. พัฒนาการปฏิบัติงานระบบคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
47. พัฒนาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
48. งานบริหารงานสระว่ายน้ำ
49. ค่าสวัสดิการครูอัตราจ้างศูนย์ดนตรี
50. งานสอนว่ายน้ำ คอร์สหลังเลิกเรียน+วันเสาร์
51. จัดแสดงผลงานนักเรียน
52. ACT Music Exam
53. งานสอนว่ายน้ำ October Course
54. งานสอนว่ายน้ำ Summer Course
55. การจัดการเรียนการสอนสหศิลป์ดนตรี และการแสดง
56. ห้องบันทึกเสียง และห้องซ้อมดนตรี
57. งานจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานสระว่ายน้ำ
58. ซ่อมบำรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
59. งานจัดซื้ออุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ
60. งานซ่อมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
61. งานนักกีฬาสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี
62. งาน ACT Swimming Championship 2017 ครั้งที่ 9
63. งานค่ายเก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ำ
64. กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็กเพื่อชุมชน
65. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
66. กิจกรรมมอบทุนลวสุต
67. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
68. กิจกรรมไหว้ครู
69. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
70. กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน
71. กิจกรรมโบว์ลิ่ง
72. กิจกรรมคริสต์มาส
73. กิจกรรมงานแสดงออกของนักเรียน
74. 4-102 งานซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารประจำสถานี
75. 4-103 งานจัดซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจหาสารเสพติด
76. 4-106 งานจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง
77. 4-104 งานค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน
78. 4-107 งานประสานหน่วยงายภายนอก
79. 4-108 งานสัมมนาบุคลากรฝ่ายปกครอง
80. 4-209 โครงการติดตั้งตู้เก็บโทรศัพท์ในห้องเรียน
81. พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพด้านดนตรี ACT Music Gifted
82. ACT Music Festival 2018
83. แสดงคอนเสิร์ตประจำปีการศึกษา 2561
84. ACT Music Awards 2018
85. Music Camp ครั้งที่ 8
86. วงโยธวาทิต
87. วงออเคสตร้า
88. คณะนักร้องประสานเสียง
89. วงดนตรีสตริงคอมโบ
90. วงดนตรีไทย