[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดา (จำนวน 5 คน)


ภราดา  ดร.ชำนาญ    เหล่ารักผล
รหัสประจำตัว 31012
0 ปี 4 เดือน

ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ
รหัสประจำตัว 31011
6 ปี 4 เดือน

ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์
รหัสประจำตัว 31008
8 ปี 4 เดือน

ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย
รหัสประจำตัว 31005
9 ปี 4 เดือน

ภราดา  พัทธนันท์    ไชยรา
รหัสประจำตัว 31013
0 ปี 4 เดือน

บุคลากรครู (จำนวน 270 คน)


มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 10045
25 ปี 3 เดือน

มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ
รหัสประจำตัว 10048
36 ปี 2 เดือน

มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 10049
23 ปี 9 เดือน

มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน
รหัสประจำตัว 10050
24 ปี 9 เดือน

มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10051
24 ปี 8 เดือน

มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล
รหัสประจำตัว 10053
24 ปี 10 เดือน

มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10057
35 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ
รหัสประจำตัว 10059
35 ปี 1 เดือน

มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ
รหัสประจำตัว 10061
35 ปี 0 เดือน

มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก
รหัสประจำตัว 10065
33 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10066
33 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม
รหัสประจำตัว 10069
24 ปี 6 เดือน

มิส  บุญสืบ    แสงทอง
รหัสประจำตัว 10071
32 ปี 3 เดือน

มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร
รหัสประจำตัว 10073
32 ปี 3 เดือน

มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10075
31 ปี 8 เดือน

มิส  จิราพร    คุณาบุตร
รหัสประจำตัว 10076
31 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  ณชพล    สมณา
รหัสประจำตัว 10078
31 ปี 4 เดือน

มิส  สมพิศ    จีนสุข
รหัสประจำตัว 10087
29 ปี 7 เดือน

มิส  อรชร    จันทรฉาย
รหัสประจำตัว 10088
29 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10091
23 ปี 2 เดือน

มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ
รหัสประจำตัว 10092
23 ปี 3 เดือน

มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์
รหัสประจำตัว 10093
24 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์
รหัสประจำตัว 10097
28 ปี 9 เดือน

มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10098
28 ปี 9 เดือน

มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
รหัสประจำตัว 10099
28 ปี 9 เดือน

มิส  หิรัญยา    กลีบกมล
รหัสประจำตัว 10100
28 ปี 9 เดือน

มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี
รหัสประจำตัว 10102
28 ปี 8 เดือน

มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี
รหัสประจำตัว 10103
28 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา
รหัสประจำตัว 10108
28 ปี 2 เดือน

มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล
รหัสประจำตัว 10110
24 ปี 1 เดือน

มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ
รหัสประจำตัว 10114
23 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น
รหัสประจำตัว 10118
27 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ
รหัสประจำตัว 10119
27 ปี 7 เดือน

มิส  อรนุช    โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10121
27 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม
รหัสประจำตัว 10124
26 ปี 5 เดือน

มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย
รหัสประจำตัว 10125
26 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์
รหัสประจำตัว 10127
26 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา
รหัสประจำตัว 10128
26 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10130
27 ปี 2 เดือน

มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
รหัสประจำตัว 10133
25 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10137
27 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย
รหัสประจำตัว 10138
27 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส
รหัสประจำตัว 10139
27 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา
รหัสประจำตัว 10140
27 ปี 2 เดือน

มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์
รหัสประจำตัว 10142
25 ปี 4 เดือน

มิส  ประภัสสร    วิเวก
รหัสประจำตัว 10143
25 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10144
24 ปี 9 เดือน

มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์
รหัสประจำตัว 10146
24 ปี 3 เดือน

มิส  แสงธิรา    เจริญนาน
รหัสประจำตัว 10148
23 ปี 10 เดือน

มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10149
24 ปี 2 เดือน

มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส
รหัสประจำตัว 10150
24 ปี 1 เดือน

มิส  อัจฉรา    จันหา
รหัสประจำตัว 10151
24 ปี 1 เดือน

มิส  ธนพร    กิจสุทธิ
รหัสประจำตัว 10152
23 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ
รหัสประจำตัว 10155
24 ปี 1 เดือน

มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม
รหัสประจำตัว 10157
23 ปี 10 เดือน

มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย
รหัสประจำตัว 10162
23 ปี 4 เดือน

มิส  นารถลดา    ชมภูศรี
รหัสประจำตัว 10164
23 ปี 4 เดือน

มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์
รหัสประจำตัว 10166
23 ปี 4 เดือน

มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม
รหัสประจำตัว 10167
23 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์
รหัสประจำตัว 10168
23 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
รหัสประจำตัว 10169
23 ปี 0 เดือน

มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 10170
23 ปี 0 เดือน

มิส  วรรณนา    คำอิน
รหัสประจำตัว 10172
23 ปี 0 เดือน

มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ
รหัสประจำตัว 10173
23 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี
รหัสประจำตัว 10175
23 ปี 0 เดือน

มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
รหัสประจำตัว 10176
23 ปี 0 เดือน

มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน
รหัสประจำตัว 10177
23 ปี 0 เดือน

มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์
รหัสประจำตัว 10179
23 ปี 0 เดือน

มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล
รหัสประจำตัว 10182
23 ปี 0 เดือน

มิส  สมศรี    อินทรโชติ
รหัสประจำตัว 10183
22 ปี 6 เดือน

มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
รหัสประจำตัว 10185
22 ปี 6 เดือน

มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
รหัสประจำตัว 10186
22 ปี 6 เดือน

มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 10187
22 ปี 0 เดือน

มิส  จิตรลดา    ทองน้อย
รหัสประจำตัว 10188
22 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา
รหัสประจำตัว 10189
22 ปี 1 เดือน

มิส  ลักขณา    จามิกรณ์
รหัสประจำตัว 10190
21 ปี 11 เดือน

มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
รหัสประจำตัว 10194
22 ปี 1 เดือน

มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว
รหัสประจำตัว 10195
21 ปี 10 เดือน

มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม
รหัสประจำตัว 10198
22 ปี 1 เดือน

มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์
รหัสประจำตัว 10200
22 ปี 1 เดือน

มิส  นงนุช    เอกตระกูล
รหัสประจำตัว 10201
22 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม
รหัสประจำตัว 10202
22 ปี 0 เดือน

มิส  มณฑา    สุขศรี
รหัสประจำตัว 10203
22 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์
รหัสประจำตัว 10204
20 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
รหัสประจำตัว 10206
22 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา
รหัสประจำตัว 10208
21 ปี 9 เดือน

มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์
รหัสประจำตัว 10212
22 ปี 1 เดือน

มิส  สุมณี    หลบภัย
รหัสประจำตัว 10213
22 ปี 0 เดือน

มิส  อลิสา    แสงเวช
รหัสประจำตัว 10215
22 ปี 1 เดือน

มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์
รหัสประจำตัว 10217
21 ปี 9 เดือน

มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล
รหัสประจำตัว 10218
22 ปี 0 เดือน

มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
รหัสประจำตัว 10227
21 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
รหัสประจำตัว 10228
21 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
รหัสประจำตัว 10229
21 ปี 1 เดือน

มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10232
21 ปี 6 เดือน

มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
รหัสประจำตัว 10233
20 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์
รหัสประจำตัว 10243
20 ปี 11 เดือน

มิส  พิรญาณ์    เดชกุล
รหัสประจำตัว 10246
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์
รหัสประจำตัว 10249
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10250
19 ปี 11 เดือน

มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์
รหัสประจำตัว 10254
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี
รหัสประจำตัว 10256
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล
รหัสประจำตัว 10257
19 ปี 4 เดือน

มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
รหัสประจำตัว 10262
18 ปี 5 เดือน

มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
รหัสประจำตัว 10267
20 ปี 1 เดือน

มิส  ระพีพร    ไชยกายุต
รหัสประจำตัว 10269
20 ปี 1 เดือน

มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล
รหัสประจำตัว 10272
19 ปี 11 เดือน

มิส  นฤมล    ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 10273
19 ปี 11 เดือน

มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ
รหัสประจำตัว 10274
19 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล
รหัสประจำตัว 10280
19 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว
รหัสประจำตัว 10283
19 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
รหัสประจำตัว 10300
18 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย
รหัสประจำตัว 10301
18 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช
รหัสประจำตัว 10302
17 ปี 9 เดือน

มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต
รหัสประจำตัว 10304
18 ปี 5 เดือน

มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต
รหัสประจำตัว 10306
17 ปี 4 เดือน

มิส  มยุรี    บุญชูวงค์
รหัสประจำตัว 10309
17 ปี 9 เดือน

มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์
รหัสประจำตัว 10313
17 ปี 8 เดือน

มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์
รหัสประจำตัว 10315
17 ปี 9 เดือน

มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร
รหัสประจำตัว 10316
17 ปี 9 เดือน

มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก
รหัสประจำตัว 10318
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ
รหัสประจำตัว 10320
17 ปี 8 เดือน

มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์
รหัสประจำตัว 10322
17 ปี 9 เดือน

มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์
รหัสประจำตัว 10324
17 ปี 8 เดือน

มิส  จินตนา    ชี้แจง
รหัสประจำตัว 10326
17 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10337
16 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
รหัสประจำตัว 10340
16 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา
รหัสประจำตัว 10342
16 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  บรรจง    โสตถิวรนันท์
รหัสประจำตัว 10347
15 ปี 10 เดือน

มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
รหัสประจำตัว 10349
15 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
รหัสประจำตัว 10353
15 ปี 4 เดือน

มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
รหัสประจำตัว 10354
15 ปี 4 เดือน

มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10355
15 ปี 4 เดือน

มิส  ณัฐยา    สุขประสาท
รหัสประจำตัว 10357
15 ปี 4 เดือน

มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10359
15 ปี 4 เดือน

มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
รหัสประจำตัว 10360
15 ปี 4 เดือน

มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 10362
15 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ
รหัสประจำตัว 10363
15 ปี 4 เดือน

มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10364
15 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
รหัสประจำตัว 10365
15 ปี 4 เดือน

มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
รหัสประจำตัว 10367
15 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร
รหัสประจำตัว 10368
14 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล
รหัสประจำตัว 10369
14 ปี 11 เดือน

มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ
รหัสประจำตัว 10372
15 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ธนพัต    สุลำนาจ
รหัสประจำตัว 10374
13 ปี 9 เดือน

มิส  โสมพร    วงษ์พรหม
รหัสประจำตัว 10376
13 ปี 9 เดือน

มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์
รหัสประจำตัว 10377
13 ปี 9 เดือน

มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ
รหัสประจำตัว 10382
13 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี
รหัสประจำตัว 10383
13 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ
รหัสประจำตัว 10386
13 ปี 10 เดือน

มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ
รหัสประจำตัว 10389
13 ปี 10 เดือน

มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10390
13 ปี 10 เดือน

มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน
รหัสประจำตัว 10391
13 ปี 6 เดือน

มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ
รหัสประจำตัว 10394
13 ปี 9 เดือน

มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์
รหัสประจำตัว 10396
13 ปี 6 เดือน

มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม
รหัสประจำตัว 10397
13 ปี 6 เดือน

มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต
รหัสประจำตัว 10398
13 ปี 6 เดือน

มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์
รหัสประจำตัว 10401
13 ปี 0 เดือน

มิส  ณัฏฐารัชต์    สุลำนาจ
รหัสประจำตัว 10405
13 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
รหัสประจำตัว 10409
13 ปี 0 เดือน

มิส  พีรญา    ศรีอนันต์
รหัสประจำตัว 10411
12 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา
รหัสประจำตัว 10412
12 ปี 8 เดือน

มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน
รหัสประจำตัว 10414
12 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 10416
12 ปี 7 เดือน

มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์
รหัสประจำตัว 10417
11 ปี 4 เดือน

มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์
รหัสประจำตัว 10425
11 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล
รหัสประจำตัว 10427
11 ปี 10 เดือน

มิส  วิไลพร    ศิลางาม
รหัสประจำตัว 10430
11 ปี 4 เดือน

มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์
รหัสประจำตัว 10432
10 ปี 4 เดือน

มิส  เสมอใจ    นองขมวด
รหัสประจำตัว 10433
9 ปี 4 เดือน

มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10436
9 ปี 4 เดือน

มิส  กชกร    อึ้งเจริญ
รหัสประจำตัว 10437
9 ปี 4 เดือน

มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์
รหัสประจำตัว 10444
9 ปี 4 เดือน

มิส  จุฑารัตน์    โตแทน
รหัสประจำตัว 10445
9 ปี 10 เดือน

มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง
รหัสประจำตัว 10446
9 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร
รหัสประจำตัว 10447
10 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ
รหัสประจำตัว 10453
9 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
รหัสประจำตัว 10458
10 ปี 4 เดือน

มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
รหัสประจำตัว 10459
8 ปี 3 เดือน

มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ
รหัสประจำตัว 10460
9 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์
รหัสประจำตัว 10467
7 ปี 7 เดือน

มิส  นิตติยา    ถวิลถึง
รหัสประจำตัว 10475
8 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน
รหัสประจำตัว 10478
8 ปี 7 เดือน

มิส  จุฬารัตน์    สมทอง
รหัสประจำตัว 10480
8 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
รหัสประจำตัว 10486
8 ปี 7 เดือน

มิส  นรีลักษณ์    ปัทมะทัตต์
รหัสประจำตัว 10488
8 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ
รหัสประจำตัว 10489
7 ปี 7 เดือน

มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร
รหัสประจำตัว 10493
8 ปี 3 เดือน

มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10499
7 ปี 7 เดือน

มิส  สิริพร    คงประชา
รหัสประจำตัว 10500
8 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย
รหัสประจำตัว 10502
8 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง
รหัสประจำตัว 10503
8 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
รหัสประจำตัว 10504
6 ปี 9 เดือน

มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม
รหัสประจำตัว 10506
8 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ
รหัสประจำตัว 10510
8 ปี 1 เดือน

มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์
รหัสประจำตัว 10511
8 ปี 1 เดือน

มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์
รหัสประจำตัว 10521
8 ปี 2 เดือน

มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์
รหัสประจำตัว 10529
6 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล
รหัสประจำตัว 10530
6 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม
รหัสประจำตัว 10533
6 ปี 9 เดือน

มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง
รหัสประจำตัว 10534
7 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง
รหัสประจำตัว 10537
6 ปี 4 เดือน

มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์
รหัสประจำตัว 10539
6 ปี 2 เดือน

มิส  ฮานาน    อีหมัน
รหัสประจำตัว 10547
6 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์
รหัสประจำตัว 10550
6 ปี 2 เดือน

มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์
รหัสประจำตัว 10554
5 ปี 3 เดือน

มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
รหัสประจำตัว 10555
5 ปี 10 เดือน

มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร
รหัสประจำตัว 10560
5 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 10561
5 ปี 10 เดือน

มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี
รหัสประจำตัว 10565
6 ปี 4 เดือน

มิส  วิยะดา    อรดี
รหัสประจำตัว 10567
6 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์
รหัสประจำตัว 10568
6 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง
รหัสประจำตัว 10570
6 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย
รหัสประจำตัว 10571
6 ปี 2 เดือน

มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ
รหัสประจำตัว 10572
6 ปี 1 เดือน

มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ
รหัสประจำตัว 10574
5 ปี 11 เดือน

มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น
รหัสประจำตัว 10575
5 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ
รหัสประจำตัว 10578
5 ปี 10 เดือน

มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
รหัสประจำตัว 10580
5 ปี 9 เดือน

มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม
รหัสประจำตัว 10581
5 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 10586
5 ปี 4 เดือน

มิส  สุพัดชา    ชันแสง
รหัสประจำตัว 10588
5 ปี 4 เดือน

มิส  ศศิธร    ศิริสัมปทา
รหัสประจำตัว 10594
5 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน
รหัสประจำตัว 10601
4 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ
รหัสประจำตัว 10602
4 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
รหัสประจำตัว 10603
4 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล
รหัสประจำตัว 10604
4 ปี 4 เดือน

มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว
รหัสประจำตัว 10606
3 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ชรัตน์    บุญชื่น
รหัสประจำตัว 10610
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  คมกริช    ปรีชากุล
รหัสประจำตัว 10611
3 ปี 4 เดือน

มิส  ปรียาภรณ์    จำปา
รหัสประจำตัว 10612
3 ปี 4 เดือน

มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น
รหัสประจำตัว 10613
3 ปี 4 เดือน

มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม
รหัสประจำตัว 10614
3 ปี 4 เดือน

มิส  ชีวา    กลิ่นดี
รหัสประจำตัว 10616
3 ปี 4 เดือน

มิส  ปิ่นรักษ์    รุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 10617
3 ปี 3 เดือน

มิส  ธนวรรณ    ยั่งยืน
รหัสประจำตัว 10618
3 ปี 4 เดือน

มิส  ประกาย    มีหรอ
รหัสประจำตัว 10619
3 ปี 4 เดือน

มิส  สุพัตรา    เกษรจันทร์
รหัสประจำตัว 10622
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
รหัสประจำตัว 10624
3 ปี 1 เดือน

มิส  ภูษณิศา    กฤษแก้ว
รหัสประจำตัว 10626
2 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  จิจารุวัฒน์    ธนิกกุล
รหัสประจำตัว 10627
2 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด
รหัสประจำตัว 10628
2 ปี 11 เดือน

มิส  ปัทมา    วิสุขอนุกูล
รหัสประจำตัว 10629
2 ปี 11 เดือน

มิส  ปาลิตา    คงกล่อม
รหัสประจำตัว 10635
2 ปี 4 เดือน

ซิสเตอร์  เนตรประกาย    ผิวชัย
รหัสประจำตัว 10638
2 ปี 3 เดือน

มิส  พรพนิต    ซุ่นทรัพย์
รหัสประจำตัว 10639
2 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    เพ็ชร์น้ำใจ
รหัสประจำตัว 10640
2 ปี 3 เดือน

มิส  สิวาลัย    ศิลลา
รหัสประจำตัว 10643
1 ปี 8 เดือน

มิส  วรรณา    จิรพลานุรักษ์
รหัสประจำตัว 10645
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กำธร    พิพัฒน์ชยานนท์
รหัสประจำตัว 10646
1 ปี 4 เดือน

มิส  เกตุแก้ว    จันทร์แจ้ง
รหัสประจำตัว 10647
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  วิทยา    นาคา
รหัสประจำตัว 10650
1 ปี 4 เดือน

มิส  เกตน์นิภา    สุขพรมา
รหัสประจำตัว 10651
1 ปี 4 เดือน

มิส  สุดาวรรณ    สารการ
รหัสประจำตัว 10652
1 ปี 4 เดือน

มิส  ปิยวรรณ    จันทะลี
รหัสประจำตัว 10653
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ณัฐชนน    ปัญญาชัยรักษา
รหัสประจำตัว 10656
0 ปี 11 เดือน

มิส  กิติยา    ขำเปรม
รหัสประจำตัว 10657
0 ปี 8 เดือน

มิส  จิราพัชร    เลิศศิวาพร
รหัสประจำตัว 10658
0 ปี 4 เดือน

มิส  ปัทมา    บัวบุญนาค
รหัสประจำตัว 10659
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  วัชรพงษ์    พลดงนอก
รหัสประจำตัว 10660
0 ปี 4 เดือน

มิส  อรณัชชา    สัตถาผล
รหัสประจำตัว 10661
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  บริมาส    วงศ์เจริญ
รหัสประจำตัว 10662
0 ปี 4 เดือน

มิส  ทัดพิชา    สมแก้ว
รหัสประจำตัว 10663
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  หทัย    พวกคง
รหัสประจำตัว 10664
0 ปี 4 เดือน

มิส  ธันยพร    วัฒโน
รหัสประจำตัว 10665
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ปัณณพันธ์    ป้องแสง
รหัสประจำตัว 10666
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  พงษ์รพี    เฮงเกียรติขจร
รหัสประจำตัว 10667
0 ปี 1 เดือน

มิส  อารีรัตน์    ขันธวงศ์
รหัสประจำตัว 10669
0 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  ศุภณัฐ    วงศ์ภักดี
รหัสประจำตัว 10670
0 ปี 0 เดือน

มิส  ตรีวรา    บุญช่วยเหลือ
รหัสประจำตัว 10671
0 ปี 0 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 6 คน)


มาสเตอร์  วรุธ    แหวนเพ็ชร
รหัสประจำตัว 40184
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ชาญเดช    เทียนทอง
รหัสประจำตัว 40185
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  วรุตน์    วีระชนประเสริฐ
รหัสประจำตัว 40186
0 ปี 4 เดือน

มิส  มนทิตา    ผลพลารักษ์
รหัสประจำตัว 40187
0 ปี 4 เดือน

มิส  ชฎารักษ์    รุ่งอัมพรไพโรจน์
รหัสประจำตัว 40188
0 ปี 4 เดือน

มิส  Ying    Sun
รหัสประจำตัว 40189
0 ปี 3 เดือน

เจ้าหน้าที่ (จำนวน 69 คน)


มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี
รหัสประจำตัว 20004
28 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 20043
18 ปี 8 เดือน

มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
รหัสประจำตัว 20046
17 ปี 8 เดือน

มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร
รหัสประจำตัว 20054
15 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ
รหัสประจำตัว 20061
9 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  ฐิติวัชร์    เชื้อสาย
รหัสประจำตัว 20063
13 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20067
12 ปี 6 เดือน

มิส  นิตยา    โสดา
รหัสประจำตัว 20068
11 ปี 8 เดือน

มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม
รหัสประจำตัว 20069
11 ปี 8 เดือน

มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล
รหัสประจำตัว 20070
11 ปี 8 เดือน

มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์
รหัสประจำตัว 20073
11 ปี 3 เดือน

มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
รหัสประจำตัว 20077
10 ปี 9 เดือน

มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
รหัสประจำตัว 20079
10 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20087
10 ปี 2 เดือน

มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง
รหัสประจำตัว 20088
10 ปี 1 เดือน

มิส  อาทิตยา    วรชัย
รหัสประจำตัว 20092
10 ปี 0 เดือน

มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์
รหัสประจำตัว 20099
9 ปี 9 เดือน

มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์
รหัสประจำตัว 20101
9 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์
รหัสประจำตัว 20104
9 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์
รหัสประจำตัว 20108
9 ปี 3 เดือน

มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
รหัสประจำตัว 20110
8 ปี 5 เดือน

มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น
รหัสประจำตัว 20115
8 ปี 0 เดือน

มิส  ชมัยภร    สุขสมผล
รหัสประจำตัว 20121
7 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล
รหัสประจำตัว 20124
7 ปี 4 เดือน

มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน
รหัสประจำตัว 20125
7 ปี 3 เดือน

มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
รหัสประจำตัว 20129
7 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
รหัสประจำตัว 20130
7 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ
รหัสประจำตัว 20139
6 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
รหัสประจำตัว 20140
6 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ
รหัสประจำตัว 20142
6 ปี 4 เดือน

มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์
รหัสประจำตัว 20145
6 ปี 4 เดือน

มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์
รหัสประจำตัว 20147
6 ปี 3 เดือน

มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 20148
6 ปี 2 เดือน

มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง
รหัสประจำตัว 20149
6 ปี 2 เดือน

มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล
รหัสประจำตัว 20151
6 ปี 0 เดือน

มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์
รหัสประจำตัว 20153
5 ปี 8 เดือน

มิส  สองขวัญ    สังข์เอม
รหัสประจำตัว 20154
5 ปี 4 เดือน

มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
รหัสประจำตัว 20156
5 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
รหัสประจำตัว 20159
5 ปี 4 เดือน

มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ
รหัสประจำตัว 20162
5 ปี 0 เดือน

มิส  นิตยา    สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 20165
4 ปี 4 เดือน

มิส  ชุดากร    บุญตา
รหัสประจำตัว 20172
4 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ฐิติวัชร์    ภิรมย์นาคฐากุล
รหัสประจำตัว 20173
4 ปี 1 เดือน

มิส  นิศามณี    เสาชัย
รหัสประจำตัว 20175
4 ปี 0 เดือน

มิส  อารญา    พุทธสาร
รหัสประจำตัว 20176
3 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน
รหัสประจำตัว 20177
3 ปี 10 เดือน

มิส  รัตนาภรณ์     ลิ้มทุติเนตร
รหัสประจำตัว 20181
3 ปี 3 เดือน

มิส  จิฎาภา    จิ๋วเจริญ
รหัสประจำตัว 20182
3 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  วัฒนา    สุทธิสินธุ์
รหัสประจำตัว 20183
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย
รหัสประจำตัว 20184
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  อมร    อัครชาญเกียรติ
รหัสประจำตัว 20185
2 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  สิทธิโชค    ปิ่นวิเศษ
รหัสประจำตัว 20186
2 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  จีรศักดิ์    อาภาไพร
รหัสประจำตัว 20187
2 ปี 3 เดือน

มิส  นิติยา    แสนหนู
รหัสประจำตัว 20188
2 ปี 3 เดือน

มิส  มลาภรณ์    ซังปาน
รหัสประจำตัว 20189
2 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  ธีรธาร    บุญแก้ว
รหัสประจำตัว 20191
1 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  ชนะ    เอี่ยมแสงใส
รหัสประจำตัว 20193
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  จิรายุ    แสงวงษ์วัฒนา
รหัสประจำตัว 20194
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ชาญวิทย์    พึ่งอิ่ม
รหัสประจำตัว 20195
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศุภรักษ์    สุขพันธ์
รหัสประจำตัว 20196
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
รหัสประจำตัว 20197
1 ปี 4 เดือน

มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน
รหัสประจำตัว 20198
1 ปี 3 เดือน

มิส  พิมพ์ณัฐปภา    รัตเสนศรี
รหัสประจำตัว 20199
1 ปี 1 เดือน

มิส  พิมพ์ปภัสสร    มาเยื้อง
รหัสประจำตัว 20200
0 ปี 9 เดือน

มิส  สุนิสา    แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 20202
0 ปี 4 เดือน

มิส  นาตยา    ตรีอุบล
รหัสประจำตัว 20203
0 ปี 4 เดือน

มิส  อรุณรัตน์    แสนโคตร
รหัสประจำตัว 20204
0 ปี 3 เดือน

มิส  จุติพร    จันทร์บำรุง
รหัสประจำตัว 20205
0 ปี 3 เดือน

มิส  ณัฐกมล    บริบูรณ์
รหัสประจำตัว 20206
0 ปี 2 เดือน

บุคลากรชาวต่างชาติ (จำนวน 85 คน)


มิส  Mary Grace    Abueva
รหัสประจำตัว 13144
13 ปี 0 เดือน

มาสเตอร์  Melchor    Panizales
รหัสประจำตัว 13155
12 ปี 6 เดือน

มาสเตอร์  Alex    Kamenya
รหัสประจำตัว 13166
12 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Joseph    Anyia
รหัสประจำตัว 13167
12 ปี 4 เดือน

มิส  Raziel    Felix-Aguelo
รหัสประจำตัว 13208
11 ปี 8 เดือน

มิส  Erlinda    Charoenvaspakdee
รหัสประจำตัว 13217
10 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  Robert    Jordan
รหัสประจำตัว 13223
10 ปี 6 เดือน

มิส  Rachelle    Estrada
รหัสประจำตัว 13226
10 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Engracio    Barrette
รหัสประจำตัว 13228
10 ปี 4 เดือน

มิส  Krisitne    Navarrete
รหัสประจำตัว 13250
9 ปี 10 เดือน

มิส  Edna    Matillano
รหัสประจำตัว 13260
9 ปี 4 เดือน

มิส  Charimaigne    Bazar
รหัสประจำตัว 13274
9 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  Jan Rey    Cabrejas
รหัสประจำตัว 13304
8 ปี 3 เดือน

มิส  Manilyn    Leop
รหัสประจำตัว 13305
8 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  Selmer    Aguelo
รหัสประจำตัว 13309
8 ปี 1 เดือน

มิส  Jaywence    Nalagon
รหัสประจำตัว 13340
7 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Franmar    Baybay
รหัสประจำตัว 13341
7 ปี 1 เดือน

มิส  Chinwe Nkeiruka    Abayomi-Aro
รหัสประจำตัว 13342
7 ปี 1 เดือน

มิส  Arunkumari    Devi
รหัสประจำตัว 13344
7 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Adhikarimayun    Shamar
รหัสประจำตัว 13345
7 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Hal    Rabey
รหัสประจำตัว 13349
7 ปี 1 เดือน

มิส  Pricilla    Seo
รหัสประจำตัว 13355
7 ปี 1 เดือน

มิส  Ma. Fe Esperanza    Lualhati
รหัสประจำตัว 13360
6 ปี 11 เดือน

มิส  Sharon    Lorono
รหัสประจำตัว 13365
6 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  Bo    Yang
รหัสประจำตัว 13377
6 ปี 4 เดือน

มิส  Sheila    Llave
รหัสประจำตัว 13392
6 ปี 3 เดือน

มิส  Vanessa    Madrid
รหัสประจำตัว 13396
6 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  Maximillan    Badidles
รหัสประจำตัว 13405
5 ปี 11 เดือน

มิส  Melanie    Miculob
รหัสประจำตัว 13406
5 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  Aluin    Bulosan
รหัสประจำตัว 13416
5 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Mehmood    Nasir
รหัสประจำตัว 13419
5 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Christopher    Scallon
รหัสประจำตัว 13427
5 ปี 4 เดือน

มิส  Li fang    Lu
รหัสประจำตัว 13434
5 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  Simon David    Wintersgill
รหัสประจำตัว 13452
4 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Apolonio    Mercado
รหัสประจำตัว 13469
4 ปี 3 เดือน

มิส  Elri    Kriel
รหัสประจำตัว 13475
4 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  Kyle Peter    Schalkwyk
รหัสประจำตัว 13483
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Darrell    Guinn
รหัสประจำตัว 13484
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Arman    Lao-Ay
รหัสประจำตัว 13486
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Alain Delon    Serino
รหัสประจำตัว 13487
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Alexander Jonathan    Abel
รหัสประจำตัว 13490
3 ปี 4 เดือน

มิส  Katie Jean    Wallenberg
รหัสประจำตัว 13492
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์   Alexander John    Ruscoe
รหัสประจำตัว 13493
3 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Patrick    James Erdmann
รหัสประจำตัว 13504
2 ปี 10 เดือน

มิส  Kathrine    Rensburg
รหัสประจำตัว 13507
2 ปี 7 เดือน

มาสเตอร์  James    Thompson
รหัสประจำตัว 13516
2 ปี 4 เดือน

มิส  Rosell Joy    Florida
รหัสประจำตัว 13518
2 ปี 4 เดือน

มิส  Olena    Krasnikova
รหัสประจำตัว 13521
2 ปี 4 เดือน

มิส  Kacey Lynn    Gavin
รหัสประจำตัว 13523
2 ปี 4 เดือน

มิส  Melissa Kate    Buskin
รหัสประจำตัว 13524
2 ปี 4 เดือน

มิส  Sheila     Mae Ectin Abcede
รหัสประจำตัว 13528
2 ปี 2 เดือน

มิส  Susanna Catharina Howard    
รหัสประจำตัว 13532
2 ปี 2 เดือน

มิส  Aikaterini Apostolaki    
รหัสประจำตัว 13533
2 ปี 1 เดือน

มิส  Marilyn Bautista Balagtas    
รหัสประจำตัว 13536
1 ปี 11 เดือน

มิส  Sarah    Genevieve Heard
รหัสประจำตัว 13537
1 ปี 11 เดือน

มิส  Rachael Louise O    
รหัสประจำตัว 13538
1 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  Peter Brian Sands    
รหัสประจำตัว 13539
1 ปี 11 เดือน

มิส  Shimmer Faith Ballangan Cabana    
รหัสประจำตัว 13540
1 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  Julius Rosales Padua    
รหัสประจำตัว 13541
1 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  Jungie Dumogho Albarico    
รหัสประจำตัว 13543
1 ปี 10 เดือน

มาสเตอร์  Edres Mohamad Abubacar Edres    
รหัสประจำตัว 13545
1 ปี 10 เดือน

มิส  Midori Otake    
รหัสประจำตัว 13546
1 ปี 11 เดือน

มิส  Kathleen Anne Regalado Layson    
รหัสประจำตัว 13547
1 ปี 8 เดือน

มิส  Nympha Cardoosa Ortiz    
รหัสประจำตัว 13549
1 ปี 4 เดือน

มิส  Carmen Tracy Leigh O connor    
รหัสประจำตัว 13550
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Karl John Gibbs    
รหัสประจำตัว 13551
1 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  Colin McKelvie    
รหัสประจำตัว 13552
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Evan Nicholas Christopher Saun    
รหัสประจำตัว 13553
1 ปี 5 เดือน

มาสเตอร์  Gerry Alipan Tavong    
รหัสประจำตัว 13555
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Reyno Jr Babaison Batomalaque    
รหัสประจำตัว 13556
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  Joemar Rey Condor Payot    
รหัสประจำตัว 13557
1 ปี 3 เดือน

มิส  Yan Lidan    
รหัสประจำตัว 13558
1 ปี 3 เดือน

มาสเตอร์  John Seamus Ritson    
รหัสประจำตัว 13561
1 ปี 2 เดือน

มิส  Ivy Sotea Sagal    
รหัสประจำตัว 13563
1 ปี 1 เดือน

มิส  Imary Blanche Edralin    
รหัสประจำตัว 13564
0 ปี 11 เดือน

มาสเตอร์  Zachary Robert Frye    
รหัสประจำตัว 13566
0 ปี 8 เดือน

มิส  Cyryll Jane    Dapon
รหัสประจำตัว 13567
0 ปี 4 เดือน

มิส  Jane Ruby    Tumbokon
รหัสประจำตัว 13569
0 ปี 3 เดือน

มิส  Jaka Lou    Oroyan
รหัสประจำตัว 13570
0 ปี 2 เดือน

มิส  Yobo    Guo
รหัสประจำตัว 13571
0 ปี 2 เดือน

มาสเตอร์  Tiago Bueno Luciano    
รหัสประจำตัว 13572
0 ปี 2 เดือน

มิส  Reyna Mae    Lindog
รหัสประจำตัว 13573
0 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Stefan    Schramm
รหัสประจำตัว 13574
0 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Crisanto    Gagarin Felix JR.
รหัสประจำตัว 13575
0 ปี 1 เดือน

มาสเตอร์  Mr. Jordan Michael Leach    
รหัสประจำตัว 13576
0 ปี 0 เดือน

อาจารย์พิเศษ (จำนวน 13 คน)


มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย
รหัสประจำตัว 50001
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กฤษณะ    มณีสอดแสง
รหัสประจำตัว 50002
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ธัชคม    จินดาวัฒน์
รหัสประจำตัว 50003
2 ปี 4 เดือน

มิส  จารุวรรณ    ทองฤทธิ์
รหัสประจำตัว 50004
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  พีรณัฐ    ลี้รัตนชัยสกุล
รหัสประจำตัว 50008
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  วรัญญู    รัตนวิชัย
รหัสประจำตัว 50011
2 ปี 4 เดือน

มิส  กนกวรรณ    หม่องสนธิ
รหัสประจำตัว 50013
2 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ศุภณัฐ ศรีมณี    
รหัสประจำตัว 50015
2 ปี 8 เดือน

มาสเตอร์  วัชรพงศ์ โชคชัยชนะ    
รหัสประจำตัว 50017
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ธนันต์ พิภพผล    
รหัสประจำตัว 50019
1 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  กรกฎ    นาคจันเสน
รหัสประจำตัว 50020
0 ปี 4 เดือน

มิส  เมธาวี    หิรัญคำ
รหัสประจำตัว 50021
0 ปี 4 เดือน

มาสเตอร์  ชวัลวิทย์    สาริกานนท์
รหัสประจำตัว 50023
0 ปี 4 เดือน

พนักงาน (จำนวน 122 คน)


นาง  จำปา    ขวัญถาวร
รหัสประจำตัว 60004
38 ปี 8 เดือน

นาย  วิเชียร    แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60006
31 ปี 8 เดือน

นาง  วรวรรณ    กันภัย
รหัสประจำตัว 60007
31 ปี 2 เดือน

นาง  บุญชู    จงรุจิโรจน์
รหัสประจำตัว 60008
31 ปี 8 เดือน

นาง  สุมิตรา    คุ้มใหญ่โต
รหัสประจำตัว 60011
30 ปี 10 เดือน

นาง  สร้อยจันทร์    ไกรหอม
รหัสประจำตัว 60012
29 ปี 1 เดือน

นาง  บุญมี    กันภัย
รหัสประจำตัว 60013
28 ปี 6 เดือน

นาย  สมหมาย    สมหวัง
รหัสประจำตัว 60014
27 ปี 7 เดือน

นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60015
27 ปี 0 เดือน

นาง  ณัชชา    เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60016
27 ปี 0 เดือน

นางสาว  ฉลอง    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60018
27 ปี 3 เดือน

นาย  ยศวีร์    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60020
26 ปี 2 เดือน

นาง  สิรีภัทร์    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60021
26 ปี 2 เดือน

นาย  สำเริง    สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 60022
25 ปี 11 เดือน

นาง  แตงอ่อน    สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 60023
25 ปี 11 เดือน

นาย  เจริญ    คำภักดี
รหัสประจำตัว 60024
25 ปี 11 เดือน

นางสาว  น้ำอ้อย    เหลืองเรือง
รหัสประจำตัว 60025
25 ปี 11 เดือน

นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์
รหัสประจำตัว 60026
25 ปี 10 เดือน

นางสาว  สัมฤทธิ์    อินสอน
รหัสประจำตัว 60027
21 ปี 10 เดือน

นางสาว  ประนาม    มั่นคง
รหัสประจำตัว 60028
25 ปี 7 เดือน

นาย  อนุรักษ์    ผาสุก
รหัสประจำตัว 60030
23 ปี 9 เดือน

นางสาว  กัญญารัตน์    โคแก้ว
รหัสประจำตัว 60032
22 ปี 10 เดือน

นางสาว  นงนภัส    กนกสิงห์
รหัสประจำตัว 60033
22 ปี 10 เดือน

นาง  แขก    สมัครการ
รหัสประจำตัว 60034
22 ปี 2 เดือน

นาย  คะนองเมฆ    พิศสุวรรณ
รหัสประจำตัว 60037
21 ปี 5 เดือน

นาง  ฉัตรวิไล    บัวงิ้วใหญ่
รหัสประจำตัว 60038
21 ปี 10 เดือน

นางสาว  เตือนใจ    พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 60039
21 ปี 10 เดือน

นาง  กำไล    จระเข้น้อย
รหัสประจำตัว 60040
21 ปี 8 เดือน

นาย  ธวัช    แก้วงาม
รหัสประจำตัว 60042
21 ปี 2 เดือน

นาย  ถาวร    พิมพกร
รหัสประจำตัว 60047
18 ปี 1 เดือน

นาง  แฉล้ม    เงินก้อน
รหัสประจำตัว 60050
13 ปี 6 เดือน

นาง  พัชรา    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60052
13 ปี 6 เดือน

นาง  ศิริพันธ์    อ่อนคำ
รหัสประจำตัว 60053
13 ปี 6 เดือน

นาย  ประทวน    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60055
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  เจริญ    แตงสมุทร์
รหัสประจำตัว 60056
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  ปราณี    ภูสีฤทธิ์
รหัสประจำตัว 60057
13 ปี 6 เดือน

นาง  ยินดี    ฉ่ำจิตร
รหัสประจำตัว 60059
13 ปี 6 เดือน

นาย  ไลวัลย์    ชาลีวรรณ
รหัสประจำตัว 60062
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  ภัสนันท์    ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 60064
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  บุญมี    ไขแสง
รหัสประจำตัว 60066
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  ทองหล่อ    ทองจุล
รหัสประจำตัว 60069
13 ปี 6 เดือน

นางสาว  เจริญ    ลือกำลัง
รหัสประจำตัว 61000
8 ปี 7 เดือน

นาง  สมฤทัย    ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 61002
8 ปี 4 เดือน

นาย  ศรีสะอาด    ไชยายงค์
รหัสประจำตัว 61005
8 ปี 4 เดือน

นาย  สมเกียรติ    แก้วเอโก
รหัสประจำตัว 61007
8 ปี 4 เดือน

นาง  ฉันทนา    พันธ์สมจิตร
รหัสประจำตัว 61009
8 ปี 4 เดือน

นาง  มะลิ    พรหมสวัสดิ์
รหัสประจำตัว 61011
8 ปี 4 เดือน

นาง  ประภา    จันทร์สิทธิ์
รหัสประจำตัว 61013
17 ปี 4 เดือน

นางสาว  สำรวย    สุจิณโน
รหัสประจำตัว 61016
15 ปี 10 เดือน

นาง  จุฑารัตน์    บุญเกษม
รหัสประจำตัว 61017
7 ปี 9 เดือน

นาย  บุญเกิด    ผาสุข
รหัสประจำตัว 61019
6 ปี 2 เดือน

นางสาว  เมตตา    เกิดมงคล
รหัสประจำตัว 61024
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  รัชนี    บำรุง
รหัสประจำตัว 61027
8 ปี 4 เดือน

นาง  กัลยาภัสร์    พุ่มบัว
รหัสประจำตัว 61028
7 ปี 1 เดือน

นาย  ภานุวัฒน์    ประดับด้วยศีล
รหัสประจำตัว 61034
7 ปี 9 เดือน

นาย  ทรงศักดิ์    แซ่ลี้
รหัสประจำตัว 61046
8 ปี 4 เดือน

นาย  สมชาย    ดอนไพรเพชร
รหัสประจำตัว 61047
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  ภัทริกา    สุพงษ์
รหัสประจำตัว 61050
7 ปี 1 เดือน

นางสาว  พิมลวรรณ    นพวงศ์
รหัสประจำตัว 62002
8 ปี 8 เดือน

นางสาว  เสทือน    แก้วสวาท
รหัสประจำตัว 62019
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  บุญจันทร์    ศรีวรรณา
รหัสประจำตัว 62020
13 ปี 4 เดือน

นาง  มณฑา    ขุนคงเสถียร
รหัสประจำตัว 62039
8 ปี 4 เดือน

นาง  พรเพ็ญ    นนท์ลา
รหัสประจำตัว 62046
7 ปี 1 เดือน

นาง  บุญธรรม    เทพวาที
รหัสประจำตัว 62049
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  มณีรัตน์    แก้วสีหา
รหัสประจำตัว 62051
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  เรืองรอง    มีจันทร์เพ็ชร
รหัสประจำตัว 62056
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  กัญญา    วงษ์กวี
รหัสประจำตัว 62057
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  วิลาวรรณ    อัตตะชีวะ
รหัสประจำตัว 62059
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  สุนทร    มุ่งหามกลาง
รหัสประจำตัว 62069
8 ปี 4 เดือน

นาง  อุสา    อ่อนน้อมดี
รหัสประจำตัว 62071
8 ปี 4 เดือน

นางสาว  สร้อยกาญดา    ยังถาวร
รหัสประจำตัว 62075
7 ปี 1 เดือน

นาย  ไพรรัฐ    หงษาลึก
รหัสประจำตัว 62085
7 ปี 1 เดือน

นาย  ปิยะ    พวงเพชร์
รหัสประจำตัว 62088
7 ปี 1 เดือน

นาย  มานพ    จีนสมุทร์
รหัสประจำตัว 62090
7 ปี 1 เดือน

นาย  สมหวัง    มาตรวัตร
รหัสประจำตัว 62095
7 ปี 1 เดือน

นาย  สุรัฐชัย    ปานเจริญ
รหัสประจำตัว 62097
7 ปี 1 เดือน

นาย  ทศพร    แซ่กัง
รหัสประจำตัว 62098
7 ปี 1 เดือน

นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ
รหัสประจำตัว 62101
6 ปี 2 เดือน

นางสาว  ชลวิชา    นุตรักษ์
รหัสประจำตัว 62105
6 ปี 4 เดือน

นางสาว  วัชชริน    ซอนคำ
รหัสประจำตัว 62115
5 ปี 10 เดือน

นาง  สมพร    แก้วแสงทอง
รหัสประจำตัว 62120
5 ปี 3 เดือน

นาย  บุญสงค์    ทองลี่
รหัสประจำตัว 62124
5 ปี 2 เดือน

นาง  พวงเพ็ญ    ฟ้อนฟุ้ง
รหัสประจำตัว 62125
5 ปี 0 เดือน

นางสาว  รังสิมา    สมานแก้ว
รหัสประจำตัว 62126
5 ปี 2 เดือน

นาย  เอก    สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62128
5 ปี 2 เดือน

นางสาว  จุฑามาศ    แตงสมุทร
รหัสประจำตัว 62130
4 ปี 11 เดือน

นาย  สายันต์    แซ่แต้
รหัสประจำตัว 62132
4 ปี 11 เดือน

นาง  ธัญญาเรศ    สีลาสม
รหัสประจำตัว 62134
4 ปี 7 เดือน

นาย  จำรัส    เดชบุรัมย
รหัสประจำตัว 62139
5 ปี 0 เดือน

นาง  นงลักษณ์    สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62146
3 ปี 11 เดือน

นางสาว  สมศรี    แจ่มแจ้ง
รหัสประจำตัว 62149
3 ปี 10 เดือน

นาย  ภานุวัฒน์    ไทยถาวร
รหัสประจำตัว 62150
3 ปี 10 เดือน

นางสาว  วาสนา    รอดรุ่งเรือง
รหัสประจำตัว 62151
3 ปี 10 เดือน

นางสาว  ปริชาติ    จันทร์พงศ์
รหัสประจำตัว 62152
4 ปี 0 เดือน

นางสาว  สิทธิพร    เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62155
3 ปี 10 เดือน

นาง  สะกาวเดือน    ไชยคุณ
รหัสประจำตัว 62159
3 ปี 8 เดือน

นางสาว  อุบล    สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62163
3 ปี 5 เดือน

นางสาว  รัชนก    สุขโหมด
รหัสประจำตัว 62164
3 ปี 4 เดือน

นางสาว  เนตรนภา    วันทองสุข
รหัสประจำตัว 62166
3 ปี 4 เดือน

นาย  สิรวิชญ์    เรืองศรี
รหัสประจำตัว 62167
3 ปี 4 เดือน

นาง  โชคอำนวย    จันประทัด
รหัสประจำตัว 62168
3 ปี 3 เดือน

นาย  อุทัย    นาอุดม
รหัสประจำตัว 62170
3 ปี 2 เดือน

นาย  พุฒิพงศ์    ทิพย์มาศจารุดี
รหัสประจำตัว 62174
2 ปี 7 เดือน

นางสาว  กนกพร    แสนขาว
รหัสประจำตัว 62181
2 ปี 2 เดือน

นาง  ลักขณา    ถิ่นพายัพ
รหัสประจำตัว 62182
2 ปี 2 เดือน

นาง  มาลี    สุขประเสริฐ
รหัสประจำตัว 62183
2 ปี 1 เดือน

นางสาว  ฐิติมา เจือจาน    
รหัสประจำตัว 62184
1 ปี 9 เดือน

นาย  พรชัย วิชาสูง    
รหัสประจำตัว 62187
1 ปี 7 เดือน

นางสาว  สุนิดศา พิศสุวรรณ    
รหัสประจำตัว 62188
1 ปี 7 เดือน

นางสาว  วรดา ขาวอาราม    
รหัสประจำตัว 62190
1 ปี 7 เดือน

นางสาว  วศิกา    อ่อนนอก
รหัสประจำตัว 62193
1 ปี 1 เดือน

นางสาว  โศภิษฐา รอดคง    
รหัสประจำตัว 62194
1 ปี 1 เดือน

นาย  ทศพร    แก้วทองคำ
รหัสประจำตัว 62196
0 ปี 10 เดือน

นาย  วรสุทธิ อัมพรพิพัฒน์    
รหัสประจำตัว 62198
0 ปี 10 เดือน

นางสาว  เยาวลักษณ์ เฉียบแหลม    
รหัสประจำตัว 62199
0 ปี 9 เดือน

นาง  พรทิพย์    มานันที
รหัสประจำตัว 62200
0 ปี 4 เดือน

นางสาว  สุธีรัตน์    อินทร์ชัย
รหัสประจำตัว 62201
0 ปี 4 เดือน

นาย  ณัฐชัย    แสงสว่าง
รหัสประจำตัว 62202
0 ปี 3 เดือน

นางสาว  พรวดี    เงินก้อน
รหัสประจำตัว 62204
0 ปี 3 เดือน

นางสาว  กันยา    จงรักษ์
รหัสประจำตัว 62205
0 ปี 2 เดือน

นางสาว  นฤมล    ปีสาลี
รหัสประจำตัว 62206
0 ปี 2 เดือน

นางสาว  สุดา    ยุปานัน
รหัสประจำตัว 62207
0 ปี 0 เดือน