Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11411 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

มาสเตอร์ณัฏฐวุฒิ   ทองคำ, มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย  เพ็ชร์มี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  5 – 6  กรกฎาคม  2560 ณ อาคารราฟาแอล โดยภราดาอรุณ   เมธเศรษฐ  ท่านอธิการเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2560 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 520 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 509 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2