Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 11414 : ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ( Art for all)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  Art for All ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกคุณธรรม 9 ประการ คือด้านวินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยันพึ่งตนเองไม่เห็นแก่ตัว ภายใต้ปรัชญา “ก้าวข้ามขีดจำกัด” ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะมีทัศนคติต่อตนเองในทางที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ในเรื่อง “คนพิการ” และ “ความพิการ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มให้เป็นในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายชิษณุชา  ฉันทลักษณ์ ม.5/3 , นางสาวร่มธรรม  ไทยทัตกุล ม.5/3 โดยมิสขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์เป็นผู้ควบคุมดูแล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 90 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 422 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 414 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5