Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12647 : STEM :: ประมวลภาพกิจกรรม วิชา ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ครั้งที่ 3
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกวันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 7-8 โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด 4 กลุ่ม จำนวน 4 รายวิชาดังนี้
- วิชาฟิสิกส์ สมบัติของของเหลว (สัมประสิทธิ์ความหนืด)
- วิชาเคมี การเตรียมสารละลาย ความเป็นกรด-เบส และปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น
- วิชาชีววิทยา กายวิภาคของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด (ปลาหมึก)
- วิชาคณิตศาสตร์ กลยุทธการเล่นเกมคณิตศาสตร์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์  มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ  มิส  ภัณฑิลา    ชาติวงค์  มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภัณฑิลา    ชาติวงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 396 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 383 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1