Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12973 : กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

มิสปัณณ์ณัท  พึ่งพิง และคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เพื่อเผยแพร่ความดีของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณะ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27  กันยายน 2561  โดยมีมาสเตอร์ชยันต์  ศรีอยู่ยงค์   เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 167 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 164 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1