Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12975 : กิจกรรม มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 24  กันยายน 2561  มาสเตอร์ชรัตน์  บุญชื่นและมิสธนวรรณ  ยั่งยืน จัดกิจกรรมมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นด้านความสะอาด  ห้องเรียนดีเด่นด้านระเบียบวินัยและห้องเรียนดีเด่นด้านการทำความเคารพ เพื่อส่งเสริมรักษาความสะอาด ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด ให้ห้องเรียนสะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความอ่อนน้อมและมีสัมมาคารวะ  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน  โดยมีมาสเตอร์ชยันต์  ศรีอยู่ยงค์   เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 144 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1