Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13005 : STEM :: ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ทัศนศึกษา)

ULTRA-STEM OCTOBER COURSE 2018 : ทัศนศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีดองใส และการทำโครงกระดูกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในหลายหน่วยงานได้แก่                                                                                                                               

1. พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ อาจารย์ประจำ นำนักเรียนศึกษาการเก็บรักษาสรีระของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

2, พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร โดยมีคุณอิทธิพล บรรณาการ และ คุณอาทิตย์ รักกษิกร ที่นำนักเรียนศึกษาลักษณะของแมลง และ แมง ในรูปแบบต่างๆ และยังทำให้เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และลักษณะการเก็บรักษารูปร่างของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

3. พิพิธภัณ์มด คณะวนศาสตร์ โดยมีตัวแทนนิสิตคณะวนศาสตร์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมด ลักษณะทั่วไป และการบอกข้อมูล แหล่งที่อยู่ของมด
 
4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร กรมประมง  โดยมีวิทยากรจากกรมประมง ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในลักษณะทางกายภาพของปลา แหล่งที่อยู่อาศัย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 134 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 125 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1