Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13027 : กิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รับทราบข่าวสาร ที่ถือปฏิบัติร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ  และได้รับการอบรมคุณธรรม   จริยธรรม เช่น  ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆของโรงเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 39 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา  มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์  มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ  มิส  นฤมล    ไทยถาวร  มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา  มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง  มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์  มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม  มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม  มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ  มิส  บุญสืบ    แสงทอง  มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม  มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น  มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์  มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์  มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  บุญสืบ    แสงทอง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 81 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 78 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2