Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13330 : กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่  28 - 30   มกราคม  2562  มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย   เพ็ชรมี  หัวหน้าลูกเสือระดับชั้น  และคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ    เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัด  ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ   จังหวัดราชบุรี  โดยมีมาสเตอร์ชยันต์  ศรีอยู่ยงค์   เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 363 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 347 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3