Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13333 : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ-เนตรนารี) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน การปรับตัว การรับฟังความคิดเห็น การมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 376 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  พงศธร    ตั้งศิริวัฒนกุล  เด็กชาย  คฑาเทพ    เพชรศรี    ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 416 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 397 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19