Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13337 : กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้น ป.2 ด้านเด็กดีมีวินัย และด้านเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 2562

มิสวันเพ็ญ  หอมจะบก และคณะครูระดับชั้น ป.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านเด็กดีมีวินัย และด้านเด็กดีมีน้ำใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เพื่อเผยแพร่ความดีของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณะ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับนักเรียนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์  มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต  มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น  มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม  มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ  มิส  วรรณนา    คำอิน  มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ  มิส  ระพีพร    ไชยกายุต      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 145 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 135 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3