Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13571 : กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ ครอบครัว โรงเรียน และสังคม รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  กิจกรรมที่จัดได้แก่  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การสวดมนต์  การนั่งสมาธิ  การรับฟังข่าวสาร  การเดินแถว และการเข้าแถวก่อนเข้าเรียนในช่วงเวลาเรียนบ่าย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 144 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 131 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2