Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13832 : ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องในเทศกาลสำคัญของพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ฝ่ายวิชาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ฟังธรรม ชำระจิตใจ สืบสานและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป ครั้งนี้ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาที่อาคารราฟาแอลในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและหล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ นักเรียนที่เข้าร่วมคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ในวันเดียวกันมีการแสดงธรรมบรรยายหัวข้อ “ความสำเร็จของครอบครัว ต้องล้อมรั้วด้วยธรรมะ” โดยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลฺยาโณ) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และโอกาสนี้ตัวแทนคณะครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังได้นำเทียนพรรษาถวายวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  วัดในชุมชน อันเป็นการแสดงออกถึงแบบแผนที่ดีตามหน้าที่ชาวพุทธ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 155 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 142 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2