Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13839 : STEM: กิจกรรม STEM MINDSET PART 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรม STEM MINDSET  ทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 7 – 8 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และฝึกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่าง โดยมีมิสอมรรัตน์  วุฒิศักดิ์

เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม

 

เพจห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ : https://www.facebook.com/STEM0ACT/

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 87 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 77 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2