Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14145 : สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงการสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ "จักรยานปันรักสู่น้อง ๆ ในชนบท" มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการให้โอกาสนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีพาหนะไว้ใช้เดินทางไปโรงเรียน และยังส่งเสริมความมีน้ำใจ ความเสียสละและการรู้จักแบ่งปันสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เป็นประธานในพิธีเปิด คุณจิระภรณ์ หยกศุภกุล เป็นประธานตัวแทนผู้ปกครอง และคุณเกษม ผลอินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบจักรยาน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ ใต้อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 113 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  เจริญชัย    ภูมิภาค    ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 76 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 69 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6