Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4732 : การติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย Fortigate 600C (UTM Firewall)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยด้านเครือข่ายซึ่งได้มีการจัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์ UTM Firewall ยี่ห้อ Fortinate รุ่น Fortigate 600C ในวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2555 โดยบริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีเต็ม จำกัด  โดยมีมาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และนายธีรนัย ธรรมชุติพร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน เป็นผู้ประสานงานและวางแผนการติดตั้ง รวมถึงการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ซึ่งการติดตั้งใช้เวลาตั้งแต่ 9.00 น.-18.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการปิดระบบและทดสอบการทำงานเครือข่ายเป็นระยะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์  มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 626 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 626 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่บริษัท นำอุปกรณ์ออกจากกล่องเพื่อเตรียมติดตั้ง
()

รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่บริษัท นำอุปกรณ์ UTM Firewall เข้าตู้ Rack เพื่อติดตั้ง
()

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่บริษัท นำอุปกรณ์ UTM Firewall เข้าตู้ Rack เพื่อติดตั้ง
()

รูปที่ 4 ภาพอุปกรณ์ UTM Firewall ติดตั้งเข้าตู้ Rack เรียบร้อย
()

รูปที่ 5 นายธีรนัย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนกับคุณโกเมนเจ้าของบริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีเต็ม จำกัด ชี้แจ้งข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์
()

รูปที่ 6 นายธีรนัย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนกับคุณโกเมนเจ้าของบริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีเต็ม จำกัด ชี้แจ้งข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์
()

รูปที่ 7 ทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและตัวแทนบริษัทร่วมปรึกษาและกำหนดแนวทางการ Config อุปกรณ์ UTM Firewall
()

รูปที่ 8 ทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและตัวแทนบริษัทร่วมปรึกษาและกำหนดแนวทางการ Config อุปกรณ์ UTM Firewall
()

รูปที่ 9 ทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนและตัวแทนบริษัทร่วมปรึกษาและกำหนดแนวทางการ Config อุปกรณ์ UTM Firewall
()

รูปที่ 10 รูปร่างหน้าต่าง Report และการกำหนดค่าต่างๆ
()
  1