Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(5)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(5)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
1.  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รู้จักตนเองทุกด้าน สามารถนำข้อมูลจากการสำรวจเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
1.  นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร้อยละ 90 กรอกข้อมูลในระเบียนสะสมได้อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (5)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  วางแผนการดำเนินงาน 3   
  จัดทำเอกสารใบอนุมัติโครงการ 1   
  ประสานงานระดับชั้น 3   
  ประสานงานจัดซื้อ 1   
  ประเมินผล 3   

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (5)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วางแผนการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผน (วันที่ 24 มี.ค. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ร่วมประชุมวางแผน ขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบการจัดเก็บระเบียนสะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำเอกสารใบอนุมัติโครงการ
ในกำหนดการ: เสนอกิจกรรมอนุมัติโครงการ (วันที่ 2 ต.ค. 2551) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานระดับชั้น
ในกำหนดการ: ดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดเขียนหน้าปกรายชื่อครูที่ปรึกษาชั้น และรายชื่อนักเรียน และนำส่งครูที่ปรึกษาชั้นให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระเบียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานจัดซื้อ
ในกำหนดการ: ประสานงานจัดซื้อ (วันที่ 31 มี.ค. 2552) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สำรวจจำนวนนักเรียน และตรวจสอบรายละเอียดการเก็บข้อมูล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประเมินผล
ในกำหนดการ: ประเมินผล (วันที่ 30 ก.ย. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูลในระเบียนสะสม และร่วมกันประเมินผลงาน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ระเบียนสะสม 1,950 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8 ของหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
ผู้จัดทำ : มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )