Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน()
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(5)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(5)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
1.  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รู้จักตนเองทุกด้าน สามารถนำข้อมูลจากการสำรวจเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
1.  นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร้อยละ 90 กรอกข้อมูลในระเบียนสะสมได้อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (พันธกิจ)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (ยุทธศาสตร์)
 

   แผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2560 (เป้าหมาย)
 

   มาตรฐาน สมศ. (รอบ 4)
 

   มาตรฐาน สพฐ.
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี 2560
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2560
 


ปฏิทินแผนงาน ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (5)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  วางแผนการดำเนินงาน 3   
  จัดทำเอกสารใบอนุมัติโครงการ 1   
  ประสานงานระดับชั้น 3   
  ประสานงานจัดซื้อ 1   
  ประเมินผล 3   

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (5)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วางแผนการดำเนินงาน
ในกำหนดการ: ประชุมวางแผน (วันที่ 24 มี.ค. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ร่วมประชุมวางแผน ขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบการจัดเก็บระเบียนสะสม

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : จัดทำเอกสารใบอนุมัติโครงการ
ในกำหนดการ: เสนอกิจกรรมอนุมัติโครงการ (วันที่ 2 ต.ค. 2551) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานระดับชั้น
ในกำหนดการ: ดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จัดเขียนหน้าปกรายชื่อครูที่ปรึกษาชั้น และรายชื่อนักเรียน และนำส่งครูที่ปรึกษาชั้นให้นักเรียนกรอกข้อมูลในระเบียน

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงานจัดซื้อ
ในกำหนดการ: ประสานงานจัดซื้อ (วันที่ 31 มี.ค. 2552) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : สำรวจจำนวนนักเรียน และตรวจสอบรายละเอียดการเก็บข้อมูล

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประเมินผล
ในกำหนดการ: ประเมินผล (วันที่ 30 ก.ย. 2552) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูลในระเบียนสะสม และร่วมกันประเมินผลงาน

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ระเบียนสะสม 1,950 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 1. งานระเบียนสะสม ปพ.8 ของหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี
ผู้จัดทำ : มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )