Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

วัตถุประสงค์
1.  2.1 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีมาตลอดปี
2.  2.2 เพื่อให้สมาชิกครอบครัวคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองฯ ตลอดจนคุณครูที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
3.  2.3 เพื่อแสดงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
 

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
 

   มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
 

   พันธกิจ ปี 2557
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
12 พ.ค. 2555 -   P ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5405 วัน
02 มิ.ย. 2555 02 มิ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 837 วัน
09 มิ.ย. 2555 09 มิ.ย. 2555   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 830 วัน
23 มิ.ย. 2555 23 มิ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 816 วัน
25 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555   D การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACT OPEN 2/55 ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ( 0 , 0 , 2 , 0 )  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 784 วัน
14 ก.ค. 2555 14 ก.ค. 2555   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 795 วัน
28 ก.ค. 2555 28 ก.ค. 2555    ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 781 วัน
25 ส.ค. 2555 25 ส.ค. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 753 วัน
22 ก.ย. 2555 22 ก.ย. 2555   D  ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 725 วัน
03 พ.ย. 2555 03 พ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 6/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 683 วัน
01 ธ.ค. 2555 01 ธ.ค. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 655 วัน
08 ธ.ค. 2555 09 ธ.ค. 2555   D แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครนายก  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 647 วัน
04 ก.พ. 2556 04 ก.พ. 2556   D การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACT OPEN 2/55 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 590 วัน
08 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 558 วัน
26 เม.ย. 2556 26 เม.ย. 2556   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ครั้งที่ 1/2556  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 509 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ ของหน่วยงาน งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
ผู้จัดทำ : มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)