Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

วัตถุประสงค์
1.  2.1 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ ที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีมาตลอดปี
2.  2.2 เพื่อให้สมาชิกครอบครัวคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองฯ ตลอดจนคุณครูที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
3.  2.3 เพื่อแสดงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

-ปฏิทินแผนงาน(15)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   มาตรฐาน FSG
 

   มาตรฐานสมศ (รอบ 4)
 


ปฏิทินแผนงาน (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
12 พ.ค. 2555 -   P ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6385 วัน
02 มิ.ย. 2555 02 มิ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1817 วัน
09 มิ.ย. 2555 09 มิ.ย. 2555   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1810 วัน
23 มิ.ย. 2555 23 มิ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1796 วัน
25 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555   D การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACT OPEN 2/55 ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1764 วัน
14 ก.ค. 2555 14 ก.ค. 2555   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1775 วัน
28 ก.ค. 2555 28 ก.ค. 2555    ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1761 วัน
25 ส.ค. 2555 25 ส.ค. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1733 วัน
22 ก.ย. 2555 22 ก.ย. 2555   D  ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1705 วัน
03 พ.ย. 2555 03 พ.ย. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 6/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1663 วัน
01 ธ.ค. 2555 01 ธ.ค. 2555   D ประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1635 วัน
08 ธ.ค. 2555 09 ธ.ค. 2555   D แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20 เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครนายก  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1627 วัน
04 ก.พ. 2556 04 ก.พ. 2556   D การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ACT OPEN 2/55 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1570 วัน
08 มี.ค. 2556 08 มี.ค. 2556   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2555  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1538 วัน
26 เม.ย. 2556 26 เม.ย. 2556   D ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ครั้งที่ 1/2556  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1489 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ วางแผนและจัดทำแผนงาน/โครงการประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ - สมาคมศิษย์เก่าฯ ของหน่วยงาน งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน
ผู้จัดทำ : มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)