Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(12)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   เป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557
 

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) ปี 2557
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 ของ FSG (ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 ของ FSG (ผู้เรียนมีคุณธรรม)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 4 ของ FSG (ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 5 ของ FSG (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 6 ของ FSG (ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 7 ของ FSG (ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 8 ของ FSG (ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 9 ของ FSG (คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 10 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 11 ของ FSG (สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 12 ของ FSG (สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 13 ของ FSG (สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 14 ของ FSG (การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น)
 

   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 15 ของ FSG (การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น)
 

   มาตรฐานการศึกษา สมศ. (รอบ 3) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ 1 ถึง ตัวบ่งชี้ 8) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ 9 ถึง ตัวบ่งชี้ 10) ปี 2557
 

   กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชี้ 11 ถึง ตัวบ่งชี้ 12) ปี 2557
 

   ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ FSG ปี 2557
 

   พันธกิจ ปี 2557
 

   แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 


ปฏิทินแผนงาน (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
09 มี.ค. 2556 09 มี.ค. 2556    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 และปัจฉิมนิเทศ ( 0 , 0 , 1 , 0 )  มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 563 วัน
05 มี.ค. 2556 05 มี.ค. 2556    สัมนาครูคำสอนและคณะกรรมการงานอภิบาล  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 567 วัน
10 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2556    ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น/ลงทะเบียน 8.30-8.50 น./11.00 น.พบครูประจำชั้น/ ผู้ปกครองรับหนังสืที่ห้องเรียน ป.1 อาคารราฟาแอล,ม.1 อาคารอัสสัมชัญ, ม.4 อาคารเซนต์ปีเตอร์,EP อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ,นักเรียนแทรกชั้นไม่ต้องพบครูประจำชั้น-รับหนังสือเรียนที่อาคารรัตนบรรณาคาร  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 562 วัน
11 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 11-22 มี.ค.56  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 550 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555  มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 556 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    จำหน่ายแบบเรียน  มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 556 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ( 0 , 0 , 1 , 0 )  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 556 วัน
25 มี.ค. 2556 26 เม.ย. 2556    เรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2013 25มี.ค.-26 เม.ย.56  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 515 วัน
22 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    นักเรียนชั้น ม.6 รับระเบียนการแสดงผลนักเรียน ปพ.1 (ใบจบ)  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 550 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556    นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (อาจเลื่อนการรับผลการเรียนเนื่องจากรอผล O-net)  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 543 วัน
01 มี.ค. 2556 01 มี.ค. 2556    สอบปลายภารเรียนที่ 2/2555 ระดับ ป.1-ม.5  มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 571 วัน
04 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2556    Bell Summer School 2013 วันที่ 4-15 มีนาคม 2556 ( 0 , 0 , 1 , 0 )  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 557 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับมอบหน้าที่ต่าง ๆ ที่มอบหมาย (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)