Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(12)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน()
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 

   มาตรฐาน FSG
 

   มาตรฐานสมศ (รอบ 4)
 


ปฏิทินแผนงาน (12)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
09 มี.ค. 2556 09 มี.ค. 2556    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 และปัจฉิมนิเทศ  มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1537 วัน
05 มี.ค. 2556 05 มี.ค. 2556    สัมนาครูคำสอนและคณะกรรมการงานอภิบาล  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1541 วัน
10 มี.ค. 2556 10 มี.ค. 2556    ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น/ลงทะเบียน 8.30-8.50 น./11.00 น.พบครูประจำชั้น/ ผู้ปกครองรับหนังสืที่ห้องเรียน ป.1 อาคารราฟาแอล,ม.1 อาคารอัสสัมชัญ, ม.4 อาคารเซนต์ปีเตอร์,EP อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคารอิลเดอฟองโซ,นักเรียนแทรกชั้นไม่ต้องพบครูประจำชั้น-รับหนังสือเรียนที่อาคารรัตนบรรณาคาร  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1536 วัน
11 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 11-22 มี.ค.56  มิส  รุ่งนภา    จันทร์สำราญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1524 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555  มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1530 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    จำหน่ายแบบเรียน  มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1530 วัน
16 มี.ค. 2556 16 มี.ค. 2556    ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1530 วัน
25 มี.ค. 2556 26 เม.ย. 2556    เรียนปรับพื้นฐาน Summer Course 2013 25มี.ค.-26 เม.ย.56  มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1489 วัน
22 มี.ค. 2556 22 มี.ค. 2556    นักเรียนชั้น ม.6 รับระเบียนการแสดงผลนักเรียน ปพ.1 (ใบจบ)  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1524 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556    นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (อาจเลื่อนการรับผลการเรียนเนื่องจากรอผล O-net)  มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1517 วัน
01 มี.ค. 2556 01 มี.ค. 2556    สอบปลายภารเรียนที่ 2/2555 ระดับ ป.1-ม.5  มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1545 วัน
04 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2556    Bell Summer School 2013 วันที่ 4-15 มีนาคม 2556  มิส  สิริพร    คงประชา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1531 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ปฏิทินโรงเรียน มีนาคม 2556 ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว
ผู้จัดทำ : มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)